Kort Nieuws - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Kort Nieuws

Bibliotheek
05/11/2021: Onderhandelingen betonsector verlopen moeizaam!
Op 8 november 2021 zitten vakbonden en werkgevers uit de sector weer rond de tafel om te komen tot een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022. Maar de onderhandelingen verlopen zeer stroef en moeizaam.
>> Pamflet vakbonden - 02/11/2021
26/10/2021: Ontwerpakkoord chemie bereikt tijdens marathon verzoeningsvergadering op Ministerie van Arbeid te Brussel!
Op 25 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid in de schoot van het paritair comité 116/207 weer rond de tafel gaan zitten om toch te komen tot een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022.

Het waren zeer moeizame gesprekken en na een marathonzitting van 12 uren werd uiteindelijk een ontwerpakkoord bereikt.
Dit ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de militanten uit de sector om zich hierover uit te spreken. De vakbonden (nationaal) houden consultatie op 9/10/2021.
De stakingsaanzegging en de actie/staking van 29/10/2021 werd dan ook opgeschort!

>> Persbericht vakbonden - 26/10/2021

De belangrijkste elementen uit het ontwerpakkoord zijn:
 • Geen omkaderingstekst
 • Voortgezet medisch toezicht werknemers tewerkgesteld in de sector.
 • Koopkracht:
  • Verhoging minimumlonen met 2 x 0,10 €
  • Niet-geconventioneerde bedrijven: verhoging van de lonen (0,10 €) en een Coronapremie van 200 € voor 2021.
 • Verlenging SWT en eindeloopbaan (landingsbanen) voor onbepaalde duur
 • Verlening afspraken Tijdkrediet
 • Syndicale premie: harmonisering syndicale premie bedienden en nieuwe attesten conform aan de arbeiders.

20/10/2021: Acties en stakingen in de chemische industrie!
Op 29 oktober 2021 nationale stakingsdag! Verzoeningsvergadering op FOD Arbeid op 25/10/2021.
Op vrijdag 29/10/2021 zal de ganse sector van de chemische nijverheid hard getroffen worden door een nationale staking. Dit om Essenscia duidelijk te maken dat we deze bekrompen mentaliteit van de werkgever beu zijn! Essenscia pronkt graag met de mooie woorden van "innovatieve sector" maar haar daden zijn dat abslouut niet, integendeel. Dat de werknemers in Covid tijd essensieel waren en nu plots tijdens CAO besprekingen zelfs geen respect meer krijgen is degoutant.  De actie aan het evenment van Essenscia was alvast geslaagd en zal nu gevolgd worden door prikacties en stakingen.
>> Perstekst vakbonden - Nationale algemene staking chemische industrie 29/10/2021
>> Pamflet Vakbonden - staking van 29/10/2021

16/10/2021: Geen sectoraal akkoord mogelijk voor de meest welvarende sector van dit land! Een totaal gebrek aan respect!
Op vrijdagavond 15 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid voor de arbeiders en de bedienden er niet in geslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken. Het was nogthans een extra onderhandelingsdag om alsnog een poging te doen een ontwerpakkoord te bereiken. De respectloze en ongeloofelijke houding van de werkgevers maakte een akkoord onmogelijk. Uiteindelijk hebben de werkgevers de onderhandelingstafel vrijdagavond laat verlaten. De vakbonden zijn ontzettend ontgoocheld en vol ongeloof dat een sector die nog nooit zoveel winst heeft gemaakt en tijdens de Covid Pandemie een essentiele activiteit was, niks over heeft voor de medewerkers werkzaam in deze sector! Bedroevend en zeer kortzichtig van de werkgeversfederatie Essenscia. Er zullen nu acties volgen en een stakingsaanzegging werd ingediend, want de onvrede en ontgoocheling is enorm groot. Een innovatieve sector onwaardig!


16/10/2021: Geen sectoraal akkoord mogelijk voor de meest welvarende sector van dit land! Een totaal gebrek aan respect!
Op vrijdagavond 15 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid voor de arbeiders en de bedienden er niet in geslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken. Het was nogthans een extra onderhandelingsdag om alsnog een poging te doen een ontwerpakkoord te bereiken. De respectloze en ongeloofelijke houding van de werkgevers maakte een akkoord onmogelijk. Uiteindelijk hebben de werkgevers de onderhandelingstafel vrijdagavond laat verlaten. De vakbonden zijn ontzettend ontgoocheld en vol ongeloof dat een sector die nog nooit zoveel winst heeft gemaakt en tijdens de Covid Pandemie een essentiele activiteit was, niks over heeft voor de medewerkers werkzaam in deze sector! Bedroevend en zeer kortzichtig van de werkgeversfederatie Essenscia. Er zullen nu acties volgen en een stakingsaanzegging werd ingediend, want de onvrede en ontgoocheling is enorm groot. Een innovatieve sector onwaardig!

21/09/2021: Nog geen sectoraal akkoord voor de scheikunde
Op 11 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid voor de arbeiders en de bedienden er niet in geslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken. Het water is duidelijk nog veel te diep tussen de partijen. Op vrijdagnamiddag 15/10 zal een nieuwe poging worden ondernomen.  


21/09/2021: Sectorale onderhandelingen gestart voor de chemiesector
Op 21 september 2021 werden de sectorale onderhandelingen 2021-2022 voor de sector PC 116-207 aangevat in het paritair comité; hierbij stelden de vakbonden hun gemeenschappelijke eisenbundel voor. Ook de werkgever hebben hun eisen op tafel gelegd. Op 29/09 en 11/10 zullen de onderhandelingen worden verdergezet.
19/05/2021: Het bemiddelingsvoorstel van de regering: een dode mus voor werknemers!
De federale regering blijft de 0,4% loonmarge handhaven en de werkgevers tevredenstellen. Het is hoog tijd dat de loonnormwet van 1996, die verstrengd werd in 2017 en vol sjoemelsoftware zit, structureel aangepast wordt zodat een eerlijke sociale dialoog weer mogelijk is.
ACV BIE is teleurgesteld in het bemiddelingsvoorstel van de regering, dat geen enkele kans op echte vooruitgang voor de werknemers biedt en bovendien het recht op vrije onderhandelingen uitholt.
22/06/2021: Vakbonden keuren ontwerpakkoord nipt goed!
Het ontwerpakkoord werd voorgelegd aan de achterban en op 22 juni met 58,68% goedgekeurd door de Algemene Raad van het ACV. Uit dit resultaat blijkt dat het akkoord zoet én zuur bevat:
 • De eerste verhoging van de minimumlonen sinds 2008, de verruimde mogelijkheden voor landingsbanen en het behouden van de afwijkende SWT-regelingen worden als positief ervaren.
 • De Algemene Raad betreurt daarentegen de uitbreiding van de overurenregeling. Ook blijft het ACV zich verzetten tegen de loonnormwet!
29/04/2021: BELASTINGSSERVICE 2021 AAN ONZE LEDEN
ACV LEDEN kunnen rekenen op ondersteuning voor het invullen van de belastingsbrieven.
Door Covid pandemie is een fysieke afspraak helaas niet mogelijk.
De belastingsservice zal enkel voor leden met een mandaat gebeuren op afspraak en telefonisch.
Leden kunnen vanaf 17/05 een afspraak online maken, de afspraken zullen in de maand juni worden gepland. Klik hier voor een online afspraak!
08/06/2021: ACV spreekt zich op 22 juni uit over ontwerp van sociaal akkoord
De sociale partners sloten eerder al een akkoord over de welvaartsenveloppe. Na dit akkoord dat voor veel mensen sociale vooruitgang betekent, volgde gisterennacht een sociaal akkoord over:
 • minimumlonen
 • eindeloopbaan
 • harmonisering van aanvullende pensioen
 • flexibiliteit
Het ACV zal dit ontwerp van akkoord nu voorleggen aan zijn achterban, op 22 juni spreekt de algemene raad van het ACV zich uit.
21/06/2021: ACV BIE heeft het ontwerpakkoord met 88% verworpen!
Op de Raad van de centrale ACV BIE werd zaterdag 18/06 het bereikte ontwerpakkoord verworpen met 88,1%.  Een van de belangrijkste centrales binnen de confederatie van het ACV zal haar standpunt nu inbrengen op de consultatie van het ACV op 22/06.

Twee broden "dat is uw verhoging"
Die 0,4% is te weinig, zeker in sectoren waar het de voorbije maanden wel goed ging. Dat was meestal alleen mogelijk door de grote inzet van de werknemers. Helaas is die inzet niet meer waard dan een loonsverhoging van netto omgerekend twee broden per maand.
Veel mensen leden de voorbije maanden ook inkomensverlies. Zij kunnen wat meer loonopslag goed gebruiken. Mensen die wat meer te besteden hebben, dat is bovendien ook goed voor de economie.
15/01/2021: Het Arbeidshof geeft ook kaderleden vakbondsrechten
Op 13 januari 2021 heeft het Arbeidshof van Antwerpen bevestigd dat kaderleden niet geweerd mogen worden uit de vakbondsafvaardiging en het sociaal overleg op de werkvloer. Ondanks een eerder arrest uit 2014 bleven bedrijven, met name uit de chemiesector, weigeren gevolg te geven hieraan. Eén van de ondernemingen die het arrest uit 2014 steevast met de voeten blijft treden, is 3M uit Zwijndrecht. Hier botsen kaderleden telkens op onwil van de werkgever om afspraken te maken over thema’s die hen aanbelangen zoals loon of een preventief stress- en burn-outbeleid. Na jarenlange vruchteloze pogingen tot overleg stapten het ACV, ABVV en ACLVB naar het Arbeidshof om deze discriminatie te stoppen en de discriminerende cao-bepalingen die een onderscheid maken tussen kaderleden en bedienden nietig te verklaren. Nu bevestigt het Hof dus dat kaderleden niet mogen uitgesloten worden als kiezer of kandidaat bij de verkiezingen voor de vakbondsafvaardiging, noch om het aantal afgevaardigden of de drempel voor instelling van een vakbondsafvaardiging te bepalen.
Bepalingen uit de sectorale cao’s die kaderleden uitsluiten, worden door het Arbeidshof onwettig verklaard. Dit arrest kan niet langer genegeerd of beschouwd worden als een eenmalige uitspraak in één specifieke situatie in één onderneming. We roepen de werkgevers op om deze uitspraak te respecteren en kaderleden toe te laten tot het sociaal overleg. Laat dit een startschot zijn voor een meer democratisch sociaal overleg in alle ondernemingen. We willen in samenspraak met de werkgevers blijven zoeken naar oplossingen voor wederzijdse verzuchtingen.

28/01/2021: Eindelijke een algemene regeling voor telethuiswerk als gevolg van corona

Een van de belangrijkste maatregelen om corona in te dijken is het zoveel mogelijk thuiswerken. “We stellen echter vast dat er in veel ondernemingen na al die maanden nog altijd geen goede afspraken zijn,” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. “Daarom sloten we in de Nationale Arbeidsraad een nationale, interprofessionele cao om onwillige bedrijven toch te verplichten afspraken te maken. De nieuwe cao telethuiswerk bevat een duidelijk kader waarbinnen op ondernemingsvlak minimaal afspraken gemaakt moeten worden”.  Voor veel  mensen begint het telethuiswerken intussen ook zwaar door te wegen. Daarom hebben de sociale partners in deze cao ook nogmaals de nadruk gelegd op het belang van goede preventiemaatregelen op dat vlak. Het recht op deconnectie zit bijvoorbeeld ingebakken in deze cao.
De nieuwe cao is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplichte telethuiswerk om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De cao wordt afgesloten voor bepaalde duur tot 31 december 2021. De cao wil voornamelijk ondernemingen die nog geen degelijke omkadering hebben voor het telethuiswerk, dwingen hierover nu afspraken te maken.  Deze moeten minimaal aan de nieuwe cao voldoen, al staat er niets in de weg om meteen grondigere afspraken te maken die ook nadien bij vrijwillig, structureel thuiswerk blijven doorwerken
29/12/2020: Nieuw: Geboorteverlof 15 dagen vanaf januari 2021
Het geboorte- en vaderschapsverlof wordt vanaf januari 2021 opgetrokken van 10 naar 15 dagen.  En in januari 2023 gaat het naar 20 dagen.  Dit geldt ook voor zelfstandigen.
   Het moment van geboorte is doorslaggevend.  De regeling geldt voor kinderen die na 31 december 2020 geboren zijn.
Geboorteverlof aanvragen
Je moet het geboorteverlof aanvragen bij je werkgever. Verwittig dus eerst je werkgever. Als je naam als vader of meemoeder in de geboorteakte staat, is de geboorteakte voldoende om je geboorteverlof aan te vragen.
Loon en uitkering
De eerste 3 dagen wordt je volledige loon nog door je werkgever betaald. De resterende 12 dagen (nu nog 7 dagen) ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82 % van je begrensde brutoloon.  Dit geldt ook voor de nieuwe regeling vanaf januari 2021. Je moet dus bij je ziekenfonds aankloppen om een uitkering te ontvangen. De meeste ziekenfondsen hebben daar standaardformulieren voor. Je ziekenfonds zal dan zelf contact opnemen met je werkgever om de correcte loongegevens te ontvangen.
Goed om te weten
Maak je gebruik van je recht op geboorteverlof, dan ben je beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag, behalve om een reden die niets met het geboorteverlof te maken heeft, de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het nemen van geboorteverlof tot 3 maanden na die kennisgeving.
>> Lees meer "wat verandert er op 1 januari 2021"
27/04/2021: Werkgevers maken een einde aan het sociaal overleg!
Het ABVV, het ACV en het ACLVB zijn altijd voorstander gebleven van het sluiten van een interprofessioneel akkoord, omdat dit akkoord de arbeidsvoorwaarden van bijna 4 miljoen werknemers kan verbeteren. De werkgevers maken dergelijk solidariteitsakkoord nu onmogelijk. Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4% en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4%.
Dit druist volledig in tegen de filosofie van een solidariteitsakkoord. Een IPA waarbij een kleine minderheid van de werknemers er een beetje op vooruit gaat, is geen IPA.
De werkgeversorganisaties willen onderhandelingen op sectorniveau zoveel mogelijk overslaan. Als deze sectorale onderhandelingen worden genegeerd, zal 0,4% het toegestane maximum zijn, zelfs in de sectoren en bedrijven die het goed doen en waar de werknemers tijdens deze hele crisis het beste en soms zelfs meer hebben gegeven. Ter herinnering, een verhoging van 0,4% is maximaal 9 euro bruto per maand voor de meeste essentiële functies... Deze 0,4% is overigens het resultaat van een willekeurige toepassing van de wet van 1996 (als gevolg van de pandemie was de klassieke vergelijking tussen buurlanden onmogelijk).
Bovendien maken de werkgevers geen enkele opening rond de andere prioritaire punten:

 • Geen enkele intentie om het minimumloon substantieel te verhogen. In plaats van dat we vooruitgang boeken, ging het minimumloon er de voorbije jaren op achteruit in verhouding tot de gemiddelde lonen en het mediaanloon. In de buurlanden doet zich de tegenovergestelde tendens voor.
 • Een debat over eindeloopbaanmaatregelen wordt uitgesteld tot later, en dat terwijl werknemers meer dan ooit nood hebben aan perspectief.
Bij een totaal gebrek aan perspectieven, kunnen de vakbonden het mandaat dat hun door hun basis is toevertrouwd, niet uitvoeren.
05/02/2021: RESPECT VOOR WERKNEMERS, OOK IN TIJDEN VAN CORONA!
Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!
Tegelijk azen werkgeversorganisaties op structurele hervormingen: meer flexibiliteit, minder loon, langer werken en minder sociale zekerheid.
Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Er zijn echter verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Net daarom willen wij een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen. Investeringen en koopkracht zijn trouwens net essentieel voor een snel en structureel economisch herstel.


Vakbonden eisen daarom:
 • een evenwichtig en eerlijk IPA,
 • het schrappen van de loonnorm en een substantiële verhoging van de lonen,
 • degelijke eindeloopbaanregelingen, o.a. via SWT en andere voorzieningen,
 • collectieve arbeidsduurvermindering om jobs te redden,
 • werkbaar werk.
21/12/2020: Kalender verlof bouw 2021
De verlofkalender 2021 voor de bouwsector (Provincie Antwerpen) zijn ter beschikking. Ontvang je graag een kalender klik hier, wij bezorgen jou deze per post!
28/09/2020: Agenda's 2021 ACV BIE
De agenda's 2021 van ACV BIE zijn gearriveerd, als ook muismatjes met kalender 2021!
Wil je graag een agenda of een muismatje, vraag er naar bij je afgevaardigde of geef ons een seintje!
17/12/2020: Cheques langer geldig
Met de tweede lockdown en alle onzekerheid na 13 december komen opnieuw vragen van de werknemers met MC, ECO-cheques, cadeau, cultuur en sportcheques die dreigen te vervallen.
Op voorstel van het ACV werden de vervaltermijen al eender aangepast. De sociale partners vragen nu nieuwe verlengingen. Het ACV vraagt ondermeer voor de deze, als ook voor de consumptiecheques deze te verlengen tot 31/12/2021.
Dat wordt nu met een amendement op de Programmawet bijgestuurd.  Tegelijk heeft de regering ook een besluit goedgekeurd dat voor een deel van de maaltijd- en ecocheques die dreigen te vervallen opnieuw 6 maanden bij te steken.  Overigens ook voor de geschenkcheques.  

Belangrijkste is dat er voor alle maaltijd- en ecocheques die dit jaar al vervallen zijn, of tussen nu en 1 april 2021 dreigen te vervallen 6 maanden langer gebruikt kunnen worden.
17/07/2020: Bijkomende toeslag groeipakket - kinderbijslag
De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.
Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:
 • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
 • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni in vergelijking met de maanden januari of februari 2020
De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien. Je kan hiervoor een attest "bewijs werkloosheid" bij jouw vakbond bekomen.

Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.
17/12/2020: De werknemers van de kappers – en schoonheidssalons en fitnesscentra
vragen maximale veiligheidsgaranties in geval van heropening!
Het Overlegcomité komt op vrijdag 18 december 2020 samen om zich onder andere uit te spreken over een eventuele heropstart van de activiteiten in kap – en schoonheidssalons en fitnesscentra. In de marge van dit Overlegcomité heeft ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) een korte online enquête gehouden bij haar leden van de sector om te weten wat er bij hen op het terrein leeft. De resultaten van deze enquête zijn verhelderend!
De deelname aan de enquête lag hoger dan gewoonlijk en toont aan dat onze leden bekommerd zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk in deze coronaperiode.
19/06/2020: Nabevallingsrust, de kogel is door de kerk
Ondanks tegenkanting van de NV-A keurde het parlement het wetsvoorstel van Nahima Lanjri, Evita Willaert en Anja Vanrobaeys goed dat zwangere werkneemsters die ziek vallen, op tijdelijke of volledige werkloosheid terugvallen of van het werk verwijderd worden, recht geeft op hun volledige nabevallingsrust. Periodes van ziekte, tijdelijke of volledig werkloosheid en werkverwijdering net voor de bevalling, verminderen door deze nieuwe wet niet langer de nabevallingsrust. Werkneemsters in dergelijke situaties kunnen er nu dus voor kiezen de volledige periode van 14 weken nabevallingsrust te nemen. In geval van de geboorte van een meerling, hebben werkneemster in dergelijke situaties nu recht op 16 weken nabevallingsrust.
De wet treedt in werking op 1 maart 2020 voor onbepaalde duur. Nieuwe mama’s waarvan de bevalling plaatsvond na 1 maart, kunnen periodes van ziekte, volledige of tijdelijke werkloosheid en werkverwijdering die plaatsvond tussen 1 maart en de datum van de bevalling, dus toch opnemen na de bevalling. Periodes voor 1 maart, blijven wel verloren.
04/09/2020: Delokalisatie van 21 functies bij Novartis Puurs
Begin september heeft de directie van Novartis haar plannen ontplooid tegenover de vakbond om een 21 functies te gaan delokaliseren naar een voormalig oostblok land. Het gaat vooral om financiële functies in boekhouding. Deze activiteiten wenst Novartis te gaan centraliseren. Het bedrijf zegt om performanter te kunnen werken, uiteraard is het geen geheim dat het daar gewoon veel goedkoper is. Novartis wil samen met de vakbonden bekijken om ontslagen te vermijden door medewerkers elders te herplaatsen. Men heeft hiervoor tijd tot einde 2022.
Ondertussen is er permanent overleg gaande tussen directie en vakbonden.
14/08/2020: Ontslagen bij TOYO INK Europe door de crisis!
Op 10 augustus 2020 werd bekend gemaakt door de directie van Toyo Ink uit Niel dat men 10 medewerkers wensten te ontslaan. Er werd overleg gepleegd met de afvaardiging van arbeiders en bedienden. Het gaat om 8 arbeiders en 2 bedienden. De directie stelt dat er door de corona crisis veel minder volume moet worden geproduceerd en men daarom minder personeel nodig heeft. De lijst van medewerkers die werden ontslagen werd bepaald door de directie op basis van o.m. veelvuldig ziek, afwezigheiden enz...
De vakbonden waren niet opgezet met de manier van aanpak, er was geen afdoende tijd om deftig overleg te organiseren op deze korte tijd, zeker gezien de verlofperiode. De clausule van de scheikunde aangaande werkzekerheid werd geschonden. Dit zal nog een staartje krijgen. De directie verschuilt zich achter het feit dat ze niet onder de wettelijke regel vallen van collectief ontslag waarbij 10 % van het personeel moet ontslagen worden, maar dit zijn twee gescheiden zaken. Ondertussen werden de 10 medewerkers reeds ingelicht en onmiddellijk ontslagen!
11/09/2020: Tijdelijke werkloosheid na 1 september
De RVA aanvaardde tot 31 augustus 2020 dat  tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie  gekwalificeerd werd als overmacht.  Men kondigde aan die bijzondere  regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september slechts 'selectief' te verlengen.
Ik ben tijdelijk werkloos.  Wat na 1 september?
*Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf?
 • Je kan in hetzelfde stelsel 'tijdelijke werkloosheid corona' blijven tot 31 december 2020
 • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen! Je uitkering (dagbedrag) blijft ongewijzigd doorlopen.
*Werk  je in een sector of bedrijf die niet erkend zijn als zwaar getroffen,  dan kan je nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen  worden. Er zal een nieuw dossier voor je opgesteld moeten worden.
Tijdelijk werkloos en lid van het ACV?
Verandert  jouw situatie, dan zal het ACV zelf contact met je opnemen om je  dossier in orde te brengen. Dat zal vanaf de maand september gebeuren.
Je persoonlijke werkloosheidsdossier kan je ook altijd raadplegen in Mijn ACV.
30/05/2019: Nieuwe brochures

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
De vele lichtjes op het kerkhof doen ons deze dag verstillen staan wij aan het graf van degene die ons lief was en leggen bloemen op de steen waarin
hun namen zijn gegrift....

01/09/2020: Vul je C3.2A-kaart terug in vanaf 1 september!
Vanaf 1 september 2020 moeten tijdelijk werkloze bouwvakkers weer in het bezit zijn van een ingevulde C3.2A-controlekaart op hun werkplek.

Jobstudent? Vraag naar ons infopakket!


04/07/2019: CAO bereikt bij KEMISOL
Op 4 juli 2019 hebben de vakbonden en directie van KEMISOL uit Heist O/D Berg onderhandelingen gevoerd om te komen tot een bedrijfsakkoord voor 2019-2020. Er werd een mooi akkoord bereikt.
08/07/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor betonindustrie
Op 5 juli 2019 hebben de vakbonden en werkgevers uit de betonindustrie een ontwerpakkoord bereikt voor 2019-2020. Dit akkoord werd reeds toegelicht en geconsulteerd bij ACV BIE en het ontwerp ook hebben goedgekeurd met een ruime meerderheid. Er werden wel een aantal opmerkingen gemaakt die zeker worden meegenomen aan het adres van de werkgevers.
24/06/2019: Ontwerp sectorakkoord Bouw 2019-2020
De sector onderhandelingen hebben geresulteerd in een ontwerpakkoord. Dit ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de achterban.
07/06/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de sector scheikunde
Op 7/06/2019 werd er in de schoot van het partiair comité 116 en 207 een ontwerpakkoord bereikt voor 2019-2020. Het ontwerp zal nu aan de achterban worden voorgelegd ter stemming.
Voor ACV BIE zal de beslissing worden genomen op 20/06/2019.  
Opening nieuw ACV dienstencentrum te Willebroek (N16)
30/05/2019: ACV Jongeren wordt Jong ACV
ACV Jongeren, ACV GO, Enter, ISA, ACV Scholenwerking, Starterservice… het ACV biedt jongeren al heel wat  en we ontwikkelen regelmatig nieuwe initiatieven. Om ervoor te zorgen dat men het bos door de bomen blijft zien, is het belangrijk dat het ACV zich naar jongeren profileert met een duidelijke merknaam. Om een antwoord te bieden aan deze uitdaging werd een heel traject opgezet met de jongerenverantwoordelijken van de deelorganisaties. Al vroeg in het traject bleek dat er een groot draagvlak was voor een naamsverandering: een naam met pit, die meer aansluit bij een nieuwe generatie die zich niet graag in een hokje laat stoppen.
Ook jullie kunnen natuurlijk terecht bij onze Infolijn Studentenarbeid (ISA). Je kan ons bereiken via www.chatmetisa.be, Email: isa@acv-csc.be, of bellen naar 02/244 35 00.
   
26/04/2019: Belgian pride: All for one
Het ACV werkt positief en constructief aan diversiteit op de werkvloer. Daarom nemen we met het platform ACV-CSC LGBT@Work ook deel aan de Belgian Pride op zaterdag 18 mei onder de slogan ‘All for one’.
Zin om deze kleurrijke manifestatie mee te beleven? Je hoeft geen holebi of transgender te zijn. Iedereen die sympathie heeft voor het initiatief is van harte welkom. Afspraak om 13 u. aan de Ravensteingalerij bij het Centraal Station in Brussel. Meer info over de Belgian Pride vind je op hun website.
Wil je mee je schouders zetten onder het platform ACV CSC LGBT@Work – een groep personeelsleden en militanten van het ACV die de emancipatie van holebi’s en transgenders op de werkvloer belangrijk vinden en willen bevorderen?  Stuur dan een mail naar acvcsc.lgbt.work@gmail.com.

07/06/2019: Militantendag in Walibi op 28 september 2019
Op zaterdag 28 september 2019 is het weer zover. Dan organiseren ACVBIE en Vayamundo een familiedag voor alle militanten van ACVBIE in Walibi.
Programma

   9u30 - 11u: aankomst parking en onthaal
   10u - 18u: vrij bezoek aan het park


De inkom van het park (met uitzondering van Aqualibi), de parking en een verrassing worden je aangeboden. Wens je meer informatie? De uitnodiging kan je hier raadplegen.
Schrijf je snel in via dit inschrijvingsformulier, want de plaatsen zijn beperkt (op is op)!
Tot op de militantendag!
13/05/2019: Na jaren actie eindelijk oplossing voor werkzoekenden met een medische of psychiatrische problematiek
Vijfduizend mensen met  een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigden eind 2016  hun recht op een werkloosheidsuitkering en op aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Het ACV voerde hierover stevig  actie. Minister Peeters verleende toen uitstel én beloofde een structurele oplossing.  Tijdens een overleg met ACV Werkzoekendenwerking deze namiddag kondigde minister Peeters aan dat die oplossing er nu is. Deze werkzoekenden zullen na een screening een beschermd statuut krijgen in de werkloosheid.
Eindelijk”, klinkt het bij Karim Dibas van ACV Werkzoekendewerking. “Het zou onbegrijpelijk zijn dat deze mensen die positief meewerken aan begeleiding naar werk hun uitkering verliezen door een gebrek aan aangepast werk”.
Nu moet overleg en coördinatie met de regio’s volgen om deze structurele oplossing te kunnen toepassen. Bovendien zullen de regio’s ook veel meer werk moeten maken van aangepast werk. De sociale economie heeft hierin een belangrijke rol. En daar liggen nog heel wat mogelijkheden. Een recente studie van het Vlaams ACV wees uit dat in Vlaanderen de sector van de sociale economie klaar is om 5.000 nieuwe banen te creëren. Tegelijk is er ook een wachtlijst van 7.500 mensen voor een baan in de sociale economie. Dat kan dus een perfecte win-win worden als de Vlaamse regering de nodige middelen vrijmaakt. De sociale economie kan verder groeien en meer mensen verwerven via hun baan een stabiel inkomen en versterken hun netwerk en vaardigheden.  Bovendien zouden die 5.000 extra jobs ongeveer vijf miljoen euro goedkoper zijn dan aan diezelfde mensen een werkloosheidsvergoeding uitbetalen.

14/06/2019:  Opleidingskalender
scheikunde
Co-valent lanceerde de nieuwe opleidingskalender van het najaar 2019. Alle opleidingen zijn gratis voor werknemers van PC 116 en 207.

17/04/2019: Uitbetaling vakantiegeld bouw 2019
Op 20 juni 2019 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog door overschrijving.

Het Vakantiefonds Bouw vraagt alle arbeiders die hun bankrekeningnummer nog niet hebben doorgegeven dit nu te doen.

17/04/2019: Aanwezigheidsregistratie verplicht bij betoncentrales
De aanwezigheidsregistratie is ook bij de betoncentrales verplicht vanaf 1 april 2019.


28/03/2019: Novartis en Alcon Labs gaan officieel eigen weg
De laatste gemeenschappelijke OR op 27/03/2019 bekrachtigde de scheiding door het plechtig ondertekenen van de CAO's die garanties geven aan het personeel en de werking van de overlegorganen na de split.
Een dag later werden de logo's van Alcon van de gevel gehaald en vervangen door Novartis. Een tijdperk werd hiermee afgesloten op de Rijksweg te Puurs.


08/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 hebben de vakbonden en de directie opnieuw rond de tafel gezeten verder overleg.
De directie herbevestigde haar intenties en wenst geen collectief ontslag aan te vragen, gezien ze volgens haar iedere getroffen medewerker kan herplaatsen en er ook medewerkers vrijwillig wensen te vertrekken. Indien zich toch nog problemen zouden stellen zal men op dat ogenblik opnieuw rond de tafel gaan zitten.
Op 26 april zullen vakbonden en directie opnieuw samenkomen voor verder overleg en zal de lijst zijn vastgelegd van iedere getroffen werknemer die al dan niet werd geplaatst in een nieuwe functie, als ook zijn eventueel loonverschil. De vakbonden eisen hier compensaties, de directie meent dat het verlies van de ploegentoeslag of weekendwerk niet kan worden gecompenseerd.
Vernieuwde website ACV: www.hetacv.be

11/07/2019: Antwerp Pride op 10 augustus: ga mee met onze ACV ploeg!
 
Binnenkort is het weeral zover! Op zaterdag 10 augustus 2019 nemen we met het ACV voor de 2de keer deel aan Antwerp Pride. Kom je mee onze ACV-groene delegatie versterken?  Wij nemen het met onze vakbond op voor gelijke kansen voor holebi's en transgenders, ook op de werkvloer!
 
We willen jullie daarom allemaal warm oproepen om mee te gaan en andere collega’s, vrienden en sympathisanten te overtuigen om met ons mee te gaan naar de Antwerp Pride.  Iedereen is welkom!
 
Wie graag met ons meegaat, kan ons vooraf mailen op acvcsc.lgbt.work@gmail.com of klik hier om online in te schrijven!
 

 
Tot binnenkort in Antwerpen!
 
De ploeg van ACV CSC LGBT@Work
07/06/2019: Cao-onderhandelingen Bouw 2019-2020
De onderhandelingen voor de cao 2019-2020 in de bouwsector zijn volop bezig.
Intussen zijn de cao’s voor SWT (het vroegere brugpensioen) verlengd tot en met 30 juni 2019.
Arbeiders uit de bouw die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 59 jaar of ouder worden, kunnen eventueel met SWT gaan.
Is dit bij jou het geval? Neem dan snel contact  op met het secretariaat van ACVBIE in jouw buurt om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.
Wat zijn de mogelijkheden?
 • SWT vanaf 59 jaar bij ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit (33 jaar beroepsloopbaan)
 • SWT vanaf 59 jaar bij loopbaan van 40 jaar
 • SWT vanaf 62 jaar
Opening nieuw ACV dienstencentrum te Willebroek (N16)
ACV BIE PLUS - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud