Arbeidsongevallen - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Arbeidsongevallen

Wetgeving
Arbeidsongevallen

Wat doe ik bij een arbeidsongeval?

Was je slachtoffer van een ongeval op je werk of op je woon-werktraject? Meld dit zo snel mogelijk aan je werkgever.

©Shutterstock

Wat is een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een ongeval op de werkplek of op de weg van en naar het werk.
Als je na een arbeidsongeval arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een loon. Dat kan echter niet meer bedragen dan een bovengrens die is vastgelegd door de wet.
Heb je medische kosten dan worden die betaald door de verzekeraar. Dit geldt ook voor fysieke schade, bijvoorbeeld aan je bril of hoorapparaat.

Wat doe ik in geval van een arbeidsongeval?
Meld ieder ongeval onmiddellijk aan je werkgever

Je meldt je ongeval aan je werkgever. Die heeft daarop 8 dagen de tijd om een ongeval aan te geven aan zijn verzekeraar. Opgelet: de verzekeraar, niet de werkgever, beslist of het ongeval een arbeidsongeval is.
Als de werkgever de aangifte niet tijdig doorgaf, kan het ACV je helpen bij de aangifte. Die kan die beslissing betwisten voor de arbeidsrechtbank. In de openbare sector en het onderwijs geldt een andere regelgeving. Informeer je bij het ACV.
Meld ook kleine ongevallen. De gevolgen van een onbeduidend ongeval kunnen verergeren en leiden tot een langdurige ongeschiktheid of zware medische kosten. Als er een dokter bij te pas kwam, is aangifte van het ongeval verplicht.

Als arbeidsongeval laten erkennen
Je arbeidsongeval moet door de verzekering erkend worden. Je moet hiertoe volgende 3 zaken bewijzen:
  • de plotselinge aard van het ongeval
  • het feit dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk
  • het bestaan van een ‘letsel’ (een lichamelijk of een mentaal letsel)
Je dossier is sterker als je nog andere bewijsmiddelen aan je verklaring toevoegt. Het kan gaan om de namen van getuigen van het ongeval of om personen met wie je over het ongeval hebt gesproken, om getuigschriften van een dokter of zorgverlener. Teken nooit een verklaring die de feiten niet correct beschrijft.

Informeer je ziekenfonds
In afwachting van de definitieve beslissing van de verzekeraar komt het ziekenfonds (op jouw verzoek) tussen in de medische kosten. Indien nodig betaalt je ziekenfonds een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid.

Wist je dat…
…ondernemingen waar een vakbond aanwezig is, veiliger en gezonder zijn?
Het ACV doet er alles aan om je werkplek veilig en gezond te maken. ACV-militanten bespreken met de werkgever hoe ze dat kunnen bereiken. Ze krijgen info over de risico’s in de onderneming en geven hun mening over de manier waarop de werknemers moeten worden beschermd.
Stel je een ongezonde of gevaarlijke situatie vast? Spreek deze militanten aan. Ze zetten de problemen op de agenda van het overleg met de werkgever en zoeken mee naar oplossingen.
Verzekeraars weigeren 1 op 6 arbeidsongevallen
28 april - Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen dat door de verzekeraars geweigerd wordt, is de laatste jaren enorm gestegen. Uit onderzoek van Fedris - het federaal agentschap voor arbeidsongevallen en beroepsziektes – blijkt dat meer dan 1 op 6 van deze weigeringen onterecht is. Voor de ernstige  ongevallen gaat het zelfs om bijna 20% van de onderzochte ernstige ongevallen. Dit zijn ontnuchterende cijfers. Ze betekenen dat er jaarlijks duizenden slachtoffers van een arbeidsongeval in de kou blijven staan. Ze betekenen ook dat de slachtoffers, maar ook hun werkgevers en de overheid/sociale zekerheid de factuur betalen, terwijl de verzekeraars de verzekeringspremies opstrijken.
Het ACV vraagt dan ook dat er dringend wordt ingegrepen zodat alle slachtoffers van een arbeidsongeval recht hebben op een eerlijke beoordeling van hun ongeval door de verzekeraars:
  • Het ACV wil dat alle geweigerde arbeidsongevallen door Fedris onderzocht worden.
  • Om alle geweigerde arbeidsongevallen te kunnen onderzoeken, moet Fedris uiteraard meer mensen en middelen krijgen. Het ACV pleit voor een financiering door de verzekeraars met een heffing op elk geweigerd ongeval.
  • Slachtoffers moeten onmiddellijk en gelijktijdig met de verzekeraar een kopie van de arbeidsongevallenaangifte die de werkgever heeft gedaan ontvangen. Dit is nu niet het geval. Zo weten zij onmiddellijk of de aangifte effectief gebeurde en kennen ze de inhoud ervan. En zo kan nagegaan worden of de aangifte alle nodige elementen bevat en een waarheidsgetrouwe weergave is van het ongeval.
Wie beslist over het weigeren of aanvaarden van arbeidsongevallen?
“In de privésector worden de aangiftes van arbeidsongevallen aanvaard of geweigerd door de arbeidsongevallenverzekeraars. In de overheidssector gebeurt dit door de werkgever zelf, al laat deze zich hierbij wel adviseren door verzekeraars. Om een arbeidsongeval te kunnen aanvaarden, moet voldaan worden aan een aantal criteria. Het moet gaan om een plotse gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk. En er moet sprake zijn van schade (een fysiek of mentaal letsel). Voor het slachtoffer van een arbeidsongeval heeft de keuze – aanvaarding of weigering – serieuze consequenties.”
Is er dan geen controle op die geweigerde arbeidsongevallen?
Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s) voert jaarlijks een controle uit op een deel van de geweigerde arbeidsongevallen om te kijken of deze al dan niet terecht geweigerd werden. De geweigerde arbeidsongevallen die Fedris controleert, kunnen we opdelen in twee groepen. Een eerste groep zijn de geweigerde arbeidsongevallen waarvoor het slachtoffer (of zijn vertegenwoordiger) zelf een onderzoek heeft gevraagd. De tweede groep (90%) zijn geweigerde arbeidsongevallen die Fedris op eigen initiatief onderzoekt. In de periode 2019-2021 werden gemiddeld 586 van de 3.496 onderzochte geweigerde arbeidsongevallen volgens Fedris onterecht geweigerd, omgerekend dus 16,8% of 1 op 6. Heel wat slachtoffers zien hun arbeidsongeval dus onterecht geweigerd. Met alle gevolgen van dien voor hun fysieke en mentale gezondheid, voor hun inkomen, etc.
Nog onrustwekkender wordt het als we inzoomen op de ernstige arbeidsongevallen die werden geweigerd. Dat zijn ongevallen met het vooruitzicht op (minstens een gedeeltelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid. Van deze geweigerde ernstige arbeidsongevallen nam Fedris er in 2021 369 onder de loep. Voor maar liefst 70 van deze 369 ernstige arbeidsongevallen (19%) besloot Fedris dat deze onterecht geweigerd werden. Bijna 1 op 5 dus. De onterechte weigering van zo’n ernstig arbeidsongeval heeft uiteraard een grote impact op de slachtoffers. Omdat niet alle geweigerde arbeidsongevallen onderzocht worden, blijven elk jaar duizenden slachtoffers van een arbeidsongeval in de kou staan.”

Wat moet er gebeuren?
“Het ACV wil dat alle geweigerde arbeidsongevallen door Fedris onderzocht worden. Op deze manier krijgt elk slachtoffer te weten of Fedris de weigering terecht of onterecht vindt en kan het slachtoffer eventueel zelf stappen ondernemen wanneer de verzekeraar het oordeel van Fedris niet volgt. Door alle weigeringen te onderzoeken krijgen we zicht en hopelijk ook meer grip op wangedrag bij sommige verzekeraars. Om alle geweigerde arbeidsongevallen te kunnen onderzoeken, moet Fedris uiteraard meer mensen en middelen krijgen. Het ACV pleit voor een financiering door de verzekeraars met een heffing op elk geweigerd ongeval. Daarnaast kan ook de overheid bijspringen. Een investering in Fedris levert immers een kostenbesparing op voor zowel de overheid, de sociale zekerheid, het slachtoffer als de werkgevers. Bij een geweigerd ongeval komt het slachtoffer vaak ten laste van de ziekteverzekering en moet de werkgever instaan voor het gewaarborgd loon. De verzekeraars innen de verzekeringspremies, maar schuiven de kosten door naar de ziekteverzekering, het slachtoffer en de werkgever.
Een tweede ingreep die we voorstellen is dat de slachtoffers (of de rechthebbenden) onmiddellijk en gelijktijdig met de verzekeraar een kopie krijgen van de arbeidsongevallenaangifte die de werkgever heeft gedaan. Dat is nu niet het geval. Zo weten zij onmiddellijk of de aangifte effectief gebeurde en kennen ze de inhoud ervan.
Ze kunnen nagaan of de aangifte alle nodige elementen bevat en een waarheidsgetrouwe weergave is van het ongeval. Klopt de beschrijving van het ongeval? Werden de namen van de getuigen doorgegeven? Klopt de opgave van de letsels? Kloppen de loongegevens? Indien niet, dan kunnen door snel te reageren onnodige weigeringen worden voorkomen. Daarnaast is het uiteraard ook een basisrecht van elk slachtoffer om te weten wat de werkgever over zijn of haar arbeidsongeval communiceert aan de verzekeraar.”


Arbeidsongevallenwet viert haar 50ste verjaardag

Op 10 april 2021 viert de arbeidsongevallenwet haar 50ste verjaardag. Deze wet verplicht de werkgever om een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsonderneming. Meer info over de geschiedenis van deze wet vind je hier.
Jammer genoeg ligt het aantal arbeidsongevallen nog steeds veel te hoog. Bovendien worden veel van deze ongevallen niet door de werkgevers gemeld.

Daarom eist ACVBIE dat een kopie van de aangifte van het arbeidsongeval aan het slachtoffer wordt bezorgd. Voor ACVBIE blijft preventie een absolute prioriteit!
Wens je meer info over wat je moet doen als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval? Bekijk dan zeker onze informatie hieronder 'Wat doe ik bij een arbeidsongeval?', waar je ook tal van interessante brochures kan terugvinden.

Arbeidsongevallenwet "een overzicht"


ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud