Tijdkrediet - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Tijdkrediet

Wetgeving
13/01/2023: Uitstel nieuwe regeling
Je kon in het persbericht van 7 oktober al lezen dat de regering tijdskrediet onder vuur neemt.   De nieuwe regering zou ingaan in vanaf 1 januari 2023, maar dat loopt nu wat vertraging op

De Raad van State had enkele bedenkingen en de regering bekijkt of een bijsturing al dan niet nodig is. Daarbij bijvoorbeeld mogelijke overgangsmaatregelen voor vermindering krediet van maximum 51 naar 48 maanden

Het ACV dringt er op aan om iets te doen aan de uitsluiting van deeltijdse werknemers uit de regeling tijdskrediet met motief.

Vooropgestelde regeling
Tenzij er nog grote bijsturingen zouden komen, zal de regeling er vanaf (ten vroegste) 1 februari 2023 als volgt uitzien:

Deeltijdse werknemers
Werknemers die deeltijds werken, zullen geen uitkeringen meer kunnen aanvragen voor een tijdskrediet met motief!  In de nieuwe regeling geldt de voorwaarde dat een werknemer minstens 1 jaar voltijds gewerkt moet hebben om recht te krijgen op een uitkering.

Neem je reeds tijdkrediet of thematisch verlof zoals ouderschapsverlof op?  Dan wordt bij een volgende aanvraag gekeken naar je tewerkstelling in het jaar voorafgaand aan het eerste tijdskrediet, of voorafgaand aan het ouderschapsverlof.

Met andere woorden: het opnemen van een deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof, staat een nieuwe aanvraag nadien niet in de weg.

De voorwaarde van voltijdse tewerkstelling zal voor alle vormen van het tijdskrediet gelden: zowel voor het voltijdse tijdskrediet (volledige onderbreking), als voor de halftijdse en de een vijfde vermindering.

Motief zorg voor een kind
Neem je tijdkrediet met het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, dan moet je rekening houden met 3 inkortingen:

Voor het voltijdse tijdskrediet, de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijdse tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
Je zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden kunnen gebruiken.  Momenteel wordt bekeken of hiervoor overgangsmaatregelen voorzien zullen worden.
Vanaf 2024 moet je als werknemer minstens 3 jaar in dienst zijn bij je werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst vandaag.
Deze tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijdse tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen.

Besparingen in de uitkeringen
Volgende verhoogde uitkeringen vallen weg:

De verhoogde uitkeringen voor  50-plussers in de thematische verloven.
De hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet.
Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, lagere uitkeringen.

Landingsbanen buiten schot
Deze besparingen hebben geen impact op de landingsbanen. Zo blijven deeltijdse werknemers die ten minste 75% werken, hun rechten behouden op de halftijdse landingsbaan.

Hou er wel rekening mee dat ten gevolge van eerdere besparingsrondes, de instapleeftijd voor landingsbanen vanaf 1 juli 2023 wordt opgetrokken naar 60 jaar.  Het ACV wil dit via het interprofessioneel overleg laten herbekijken.

Neem je tijdskrediet NU op!
Volgens wat nu op tafel ligt, zullen deze nieuwe regels van toepassing zijn op aanvragen bij de werkgever vanaf ten vroegste februari 2023.   Overweeg je tijdskrediet? Dan kan je je aanvraag best nog voor februari 2023 bij je werkgever indienen!

Dien je je aanvraag later in dan zullen bovenstaande maatregelen gelden.  Je hebt dan wel nog het recht om je loopbaan te onderbreken, bijvoorbeeld voltijds tijdskrediet voor een kind van 7 jaar.  Maar:
 • Je zal in dit geval géén uitkering meer krijgen.
 • En zal bij opname je pensioenrechten verliezen.


07/10/2022: Onbegrijpelijk: de regering zette net de Europese richtlijn over evenwicht tussen werk en privéleven  om, maar neemt nu wel tijdskrediet onder vuur
De regering neemt het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers in de openbare en de privésector onder vuur. Ze wil snoeien in het recht op tijdskrediet voor de zorg voor kinderen en de tijdskredieten eindeloopbaan. De regering wil het bedrag van de uitkeringen voor tijdskrediet verlagen en de toegangsvoorwaarden verstrengen.
We staan versteld van deze besparingsplannen die ten koste gaan van de gezinnen, in het bijzonder vrouwen.
De maatregelen voor tijdskrediet hebben hun belang bewezen en alle evaluaties tonen aan dat de maatregelen om de balans werk-privé te ondersteunen juist verstevigd moeten worden.
Elke dag vrezen steeds meer werknemers voor hun energierekeningen. Hen nog meer financiële inkomsten en manieren om werk en privéleven te combineren afpakken, getuigt van een flagrant gebrek aan respect.
Dat terwijl vorige week donderdag (29/09) het wetsontwerp 2808 dat de Europese richtlijn over het evenwicht werk-privéleven omzet op initiatief van Minister Dermagne gestemd werd in de Kamer. We verwachten van de regering dat ze daar dan ook consequent naar handelt .
We herinneren eraan dat in de besprekingen over de begroting het van essentieel belang is om het geld te gaan zoeken waar het zit: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Nieuwe CAO over tijdskrediet (20/12/2016)


Wat is tijdkrediet?

Als werknemer kan je tijdkrediet  opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste  als je tijdkrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een  betere combinatie werk en gezin.
De saneringsmaatregelen van de regering Michel hebben het stelsel met ingang van 1 januari 2015 grondig dooreengeschud. Op 20/12/2016 werd in de NAR CAO-103 ter getekend door de sociale partners.
Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter.


Tijdkrediet met zorgmotieven
Cao 103 ter regelt de uitbreiding van het tijdkrediet met zorgmotieven tot 51 maanden. Wie minder wil werken om bijvoorbeeld voor een kind te zorgen, kan vandaag tot maximum 36 maanden tijdskrediet met een uitkering opnemen, ongeacht de vorm (voltijds, deeltijds of 1/5e). Wil je voor een gehandicapt kind zorgen jonger dan 21 jaar of een zwaar ziek minderjarig kind, dan kon dat nu gedurende 48 maanden.
In het nieuwe voorstel worden die maximumtermijnen opgetrokken tot 51 maanden voor de zorgmotieven. Dit geeft werknemers de mogelijkheid werk en zorg beter te combineren.

Modernisering van tijdkrediet
In cao 103ter werden ook afspraken vastgelegd die het systeem van tijdkrediet moderniseren. Zo spraken de sociale partners af om 1/10de ouderschapsverlof in te voeren. Dat kan interessant zijn voor ouders met een regeling van co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden. Zo kunnen ze 40 maanden van het recht genieten.
Daarnaast werd de term ‘schoonfamilie’ breder gedefinieerd, rekening houdend met het feit dat steeds meer mensen wettelijk samenwonend zijn. Nu kan je dus ook tijdkrediet aanvragen om te zorgen voor een familielid tot de eerste graad van de partner waarmee je wettelijk samenwoont.
Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren kunnen voortaan ook 1/5 tijdkrediet met motief of een 1/5 landingsbaan opnemen. Tot op vandaag moest je voltijds werken bij één werkgever.

Landingsbanen
In de cao 103ter blijven alle mogelijkheden rond landingsbanen bestaan. Een landingsbaan, of tijdkrediet eindeloopbaan, maakt het mogelijk om aan het einde van je loopbaan minder te werken. Dat kan al vanaf 55 jaar als je 25 jaar loopbaan kan bewijzen. Op dat moment ontvang je nog geen uitkering. Die is pas mogelijk vanaf 60 jaar, of in bepaalde gevallen vanaf een lagere leeftijd. Op dit ogenblik is er enkel zekerheid dat voor dergelijke werknemers, waaronder die met een loopbaan van ten minste 35 jaar, de uitkeringen behouden blijven op 57 jaar. Het overleg om in die gevallen uitkeringen te voorzien vanaf 55 jaar loopt nog.

Tijdkrediet zonder motief
In de nieuwe cao wordt wel het onbetaalde tijdkrediet zonder motief afgeschaft. Tot vandaag kunnen werknemers hun loopbaan gedurende een jaar voltijds onderbreken (om bijvoorbeeld te reizen, aan hun huis te werken of een andere activiteit uit te proberen. In het nieuwe systeem kan dit niet meer. Om deze achteruitgang te compenseren wordt het eerste jaar tijdskrediet zonder motief dat werd genomen, niet langer in mindering gebracht van de 51 maanden tijdskrediet met motief. Bovendien werd het tijdkrediet gemoderniseerd waardoor het beter aansluit bij de wensen en noden van werknemers vandaag.

Dit akkoord is tot stand gekomen dankzij een gezamenlijke wil van de sociale gesprekspartners om een antwoord te bieden op nieuwe noden van werknemers en werkgevers. Het akkoord is noodzakelijk en evenwichtig, en speelt in op maatschappelijke wijzigingen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tijdkrediet Vlaamse aanmoedigingspremies
Werknemers die tijdkrediet nemen om zorg te verlenen of om een opleiding te volgen kunnen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid (zorgkrediet en opleidingskrediet), bovenop de RVA-uitkering.
Je moet voldoen aan vier voorwaarden:

 • Je werkt in de privésector.
 • Je werkt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt sinds 1 jaar bij de werkgever.
 • Je valt onder een ad-hoc akkoord, gesloten op het vlak van de sector of de onderneming.

De aanvraag moet worden ingediend bij de Vlaamse overheid.08/11/2018: Ingreep landingsbanen creëert enorm maatschappelijk probleem
Brutale ingreep in landingsbanen creëert enorm maatschappelijk probleem
ABVV, ACV en ACLVB verzetten zich tegen de optrekking van de leeftijd van 55 jaar naar 60 jaar voor het recht op uitzonderingslandingsbanen dat de regering besloot in haar jobsdeal. De bonden spraken zich deze voormiddag binnen het beheerscomité van de RVA, dan ook negatief uit. Dit is een bijzonder kwalijke negatieve regeringsbeslissing. Een beslissing die is ingegeven door de kille en simplistische logica om 180 miljoen euro in de Sociale Zekerheid te besparen.
Het is een besparingslogica die ook mijlenver van de realiteit staat. Een landingsbaan is voor veel mensen nog de enige manier om aan de slag te kunnen blijven op een leefbare manier. Dat probleem zal nog versterken naarmate het optrekken van de voorwaarden voor pensioen, vervroegd pensioen en SWT zich zullen laten voelen. Landingsbanen hebben ook op een enorme breed maatschappelijke meerwaarde. Heel veel werkenden kunnen zo een deel van de zorg voor kleinkinderen of ouders op nemen. In een samenleving met heel veel tweeverdienersgezinnen en veel zorgbehoevende ouderen is dit een onmisbare schakel in de zorg. De brutale regeringsingreep creëert dus een enorm maatschappelijk probleem. Het is ook zeer wrang dat de regering een dergelijke beslissing neemt in een KB met als titel ‘verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven’. Wij verstaan onder dit laatste toch wel iets anders.
Je kan langs de ene kant niet mooie woorden staan preken over werkbaar werk, maar in de praktijk net het tegenovergestelde doen door werknemers die mogelijkheden te ontzeggen. Werknemers hebben recht op een werkbare eindeloopbaan en moeten daarom een landingsbaan (halftijds of 1/5de) met RVA-uitkering op 55 jaar kunnen opnemen. Het komt ook in de eerste plaats aan de sociale partners toe om afspraken te maken over eindeloopbaan en de ondersteuning vanuit de Sociale Zekerheid.
Deze zomer besloot de regering om met ingang van januari 2019 het recht op uitkeringen landingsbaan (tijdskrediet oudere werknemers) te schrappen voor werknemers van wie het eigenlijk evident is dat ze moeilijk na hun 55 jaar nog voltijds aan de slag zouden blijven. Die wel zeer brute overgang (want al onmiddellijk in voege vanaf 1 januari volgend jaar en waarvan er nu pas teksten zijn) maakt het voor de mensen zeer moeilijk om nog snel de nodige beslissingen te nemen. Bovendien worden concrete vooruitzichten van 55 plussers teniet gedaan.
Het gaat zeer specifiek om werknemers met:

 • ofwel een zwaar beroep (= 7 jaar in de laatste 15 jaar of 5 jaar in de laatste 10 jaar wisselende ploegen, of onderbroken uurroosters of nachtarbeid)
 • ofwel een lange loopbaan (35 jaar)
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid
 • ofwel werkzaam in de bouw met een medisch attest
 • ofwel tewerkgesteld in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden.

Deze groep was in het begin van de legislatuur, toen de leeftijd voor iedereen van 55 naar 60 jaar werd opgetrokken, nog gevrijwaard gebleven dankzij sociaal overleg. De sociale gesprekspartners kwamen in het kader van het interprofessioneel akkoord immers overeen om voor hen een uitzondering mogelijk te maken. Deze regering maakt een dergelijke uitzondering vandaag onmogelijk en dat nog voor de onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord zijn aangevat.

>> 8 november 2018: download dit persbericht (pdf-bestand)


31/01/2018: Belangrijke verbeteringen aan de zorgverloven
Op 29/01/2018 werden de sociale partners in de  Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens over drie belangrijke aanpassingen  aan de stelsels voor thematische verloven en tijdkrediet. Dit in  uitvoering van de afspraken rond welvaartsvastheid in het  interprofessioneel akkoord voor 2017-2018. In het voorjaar 2017 was  immers beslist om nog 1,6 miljoen euro opzij te houden om pas later een  bestemming te geven, na evaluatie van de nieuwe regeling inzake  loopbaanonderbreking van alleenstaande ouders met kinderen.
“Dit  budget werd nu, in goed overleg, ingevuld” zegt nationaal secretaris  van het ACV Mathieu Verjans. We vragen aan minister Peeters om snel het  nodige wetgevend werk te doen.Want deze aanpassingen kunnen voor heel  wat mensen een groot verschil maken”.De  sociale partners beslisten om voor het ouderschapsverlof en het  zorgkrediet (in het kader van het tijdkrediet) de invulling van de notie  ‘kind met een handicap’ te verruimen. Voor kinderen met een  beperking is het mogelijk het verlof op te nemen tot de leeftijd van 21  jaar (i.p.v. 12 jaar bij ouderschapsverlof en 8 jaar bij tijdkrediet).  Tot nu toe werden enkel ernstige lichamelijke beperkingen in aanmerking  genomen. Voortaan zullen ook de participatie en zelfredzaamheid van het  kind en de familiale belasting bekeken worden. Dit betekent heel  concreet dat meer ouders uitgebreidere rechten zullen krijgen. De  sociale partners vragen aan minister Peeters om hiervoor snel de nodige  wetgevende stappen te zeten zodat dit alles uiterlijk op 1 april 2018 in  voege kan treden. Tegelijk roepen de leden van de Nationale Arbeidsraad  alle regeringen op om deze oefening ook te maken voor alle andere  beleidsdomeinen die in relatie staan met kinderen met een handicap.

De  sociale partners zetten ook het licht op groen voor een verdere  verhoging met 14 % van de uitkeringen voor alleenstaande ouders die een  thematisch verlof opnemen voor de zorg voor een kind (ouderschapsverlof,  palliatief verlof of verlof voor de opvang van een zwaar ziek kind).  Vanaf 1 juni 2017 was er al een eerste, belangrijke verbetering, met  maar liefst 35%. Dit bracht de bruto uitkering (bij voltijdse  onderbreking) boven de Europese armoedenorm (van 2016). De verhoging met  14% brengt nu de netto uitkering tot de geactualiseerde Europese  armoedenorm (1.157 euro). De sociale partners vragen dat die verbetering  op 1 april ingaat.

Ten derde wordt een leeftijdsdiscriminatie opgelost in het stelsel van de thematische verloven voor alleenstaande met zorg voor kinderen.  Door een ingreep van de regering vorig jaar hadden deze alleenstaande  ouders vanaf 50 jaar plots lagere uitkeringen dan ouders jonger dan 50  jaar. De sociale partners vragen nu dat die leeftijdsdiscriminatie ten  spoedigste wordt weggewerkt.


01/06/2017: KB tijdskrediet gepubliceerd: dit verandert vanaf 1 juni 2017
Het KB over de uitkeringen voor tijdskrediet is vandaag (eindelijk) gepubliceerd. Het KB kwam er in uitvoering van de nationale cao die de sociale partners afsloten in december 2016. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van tijdskrediet met motief naar 51 maanden.
Dit verandert vanaf vandaag:
Aanvragen voor tijdskrediet met motief tot 51 maanden met een RVA-uitkering kunnen voor alle zorgmotieven (3 maanden bijkomend ten opzichte van 1 april 2017).
   Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren en een 1/5 vermindering nemen, krijgen daarvoor ook een uitkering.
   Het motief zorg voor een zwaar ziek familielid in het kader van het tijdskrediet alsook het thematische verlof medische bijstand kan ook worden ingeroepen voor de ouders en voor de kinderen van de partner waarmee de werknemer wettelijk samenwoont. Anderzijds vervalt deze mogelijkheid voor de aanverwanten tweede graad (broers, zussen of kleinkinderen van de echtgenoot).
   De aanrekeningsregels van opgenomen tijdskrediet zonder motief op het tijdskrediet met motief wijzigen: het eerste jaar (pro rata voor deeltijdse opnamevormen) wordt niet langer aangerekend op het tijdskrediet met motief. Hierdoor houden werknemers die in het verleden tijdskrediet zonder motief hebben opgenomen, meer over van de pot van 51 maanden van het tijdskrediet met motief (36 maanden voor opleiding).
Dat ouderschapsverlof kan worden opgenomen onder een 1/10 opnamevorm (een halve dag per week, of een dag om de twee weken), een ander element uit die cao, is nog niet geregeld.

Recht op 1/5 landingsbaan na twee halftijdse jobs
dinsdag, 16 augustus 2016

Een ACV-lid werkte jarenlang met twee halftijdse arbeidsovereenkomsten. In 2014 begon zij voltijds te werken bij één van de twee werkgever waarvoor ze voordien halftijds werkte. Vervolgens vraagt zij een 1/5 landingsbaan aan, die door de RVA werd geweigerd omdat zij niet zou voldoen aan de voorwaarde van twee jaar voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan de aanvraag.
ACV is het niet eens met deze beslissing. Een discussie die ons leidt tot het Arbeidshof van Gent, waar de rechtskundige dienst van ACV Oost-Vlaanderen volledig gelijk krijgt: twee halftijdse jobs openen het recht op een 1/5 landingsbaan! Een werknemer die twee halftijdse jobs combineerde, mag immers niet gediscrimineerd worden ten opzichte van een werknemer die voltijds werkte. Ons lid krijgt hierdoor de RVA-uitkering toegewezen door het Arbeidshof.
Het specifieke aan deze zaak was dat de werknemer eerst overschakelde naar een voltijdse job vooraleer de aanvraag te doen, waardoor de discussie enkel draaide rond het al dan niet voldoen aan de voorwaarde om twee jaar voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan de aanvraag. Het mogelijke probleem dat het minder gemakkelijk is om de opnamemodaliteit van de landingsbaan vast te leggen voor iemand die twee halftijdse jobs combineert op het ogenblik van de aanvraag, deed zich in deze zaak met andere woorden niet voor. Niettemin is ook voor dergelijke werknemer dit arrest een duw in de rug: ook voor hen staat het nu vast dat zij op basis van de twee halftijdse jobs voldoen aan de voorwaarde om twee jaar voorafgaand aan de aanvraag "voltijds" gewerkt te hebben.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud