Sector chemie - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Sector chemie

Sector van de Chemische industrie

Als vakcentrale van het ACV zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers, werkzaam in de scheikundige nijverheid (chemie, plastic, verven en farmaceutische industrie).

Mocht je aanvullende vragen hebben, of mocht je met problemen geconfronteerd worden inzake de toepassing van het sectorakkoord of de loon-en arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met de vakbondsafvaardiging op jouw bedrijf, ons secretariaat van "
ACV bouw - industrie & energie" of het dienstencentrum van het ACV in jouw regio.

Arbeidsvoorwaarden
Sector Chemie

 • Barema chemische sector (arbeiders & bedienden) November 2022
 • Barema chemische sector (arbeiders & bedienden) Oktober 2022
NEW
      (verlenging tot eind augustus)
 • CAO PC116 - bestaanszekerheid Corona periode
 • CAO PC207 - bestaanszekerheid Corona periode
      (verlenging tot eind december 2020)


   Nieuws uit de sector
       Arbeidsvoorwaarden sector PC116
   Arbeidsduur scheikunde
   De wekelijkse arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 u per week op jaarbasis. Bij overschrijding moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen. De inhaalrustdagen moeten opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan.   Anciennieitsverlof scheikunde
   Voor de meeste bedrijven werden betere en ruimere anciënniteitsvoorwaarden afgesproken op lokaal vlak via een bedrijfsakkoord.
   Voor de sector werd een minimale anciënniteit vastgelegd:

   • 1 dag vanaf 20 jaar anciënniteit in de onderneming.
   • 2 dagen vanaf 25 jaar anciënniteit in de onderneming.


   Aanvullende vergoeding bij technische of economische werkloosheid sector (Bestaanszekerheid)
   Wie krijgt een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid?
   Elke werknemer vanaf 6 maanden anciënniteit en tewerkgesteld in de sector scheikunde heeft recht op een bijkomende vergoeding van 11,00 € per dag tijdelijke werkloosheid. Dit voor een periode van maximum 60 dagen per jaar. Op heel wat bedrijven werd een betere regeling afgesproken. In 2020 tijdens de Covid-19 pandemie werd de limiet van 60 dagen tijdelijk opgeheven!


   Aanvullend pensioen scheikunde
   Wanneer heb ik daar recht op?
   De meeste grote en middelgrote ondernemingen binnen de scheikunde kennen reeds lang een groepsverzekering of de 2de pijler aanvullend pensioen. Deze polissen werden voor alle werknemers werkzaam op deze onderneming afgesloten.

   Sinds 1 januari 2011 werd er ook voor de kleine en middelgrote ondernemingen van de scheikunde een sectorale pensioenpijler of groepsverzekering afgesproken. Zo verkrijgen alle werknemers tewerkgesteld in vooral kleine ondernemingen eindelijk een 2de pijler. Per jaar storten de werkgevers 250 euro per werknemer, die nog geen 2de pijler hebben, in dit sectoraal pensioenplan.
   Arbeid op zon- en feestdagen
   De arbeid die op een zon- en feestdagen tussen 0 en 6 uur wordt verricht door de arbeiders, zal worden betaald tegen een bedrag dat 100% hoger is dan het gewone loon. (100% basisloon + 100%)
   Tevens zal een betaalde inhaalrust worden toegekend. Totaal spreken wij hierover een globale betaling van 300%.

   Eindejaarspremie                     
                   
   De eindejaarspremie wordt uitbetaald voor 25 december in het jaar waarop deze premie betrekking heeft.
   Arbeiders met meer dan 3 maanden anciënniteit in het bedrijf hebben recht op een eindejaarspremie.
   Berekening:
   • 173,77 X het uurloon (basis 40 X het uurloon per week)
   of
   • 164,664 X het uurloon (indien het uurloon berekend wordt op 38 uur per week)

   De  eindejaarspremie wordt toegekend in functie van het aantal gewerkte  maanden op jaarbasis. Heb je 12 maanden gewerkt, dan krijg je een  volledige eindejaarspremie.

   Wat als ik ontslag neem / krijg?
   Neem  je ontslag tijdens het eerste jaar van tewerkstelling of word je  ontslagen omwille van een zware fout of dringende reden, dan verlies je  jouw recht op een eindejaarspremie.        

   Syndicale premie
   Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?
   Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van in de sector van de Chemie.
   Wat moet ik doen?
   Je krijgt het attest rechtstreeks toegestuurd door het Sociaal Fonds en dit voor eind maart.
   Hoeveel bedraagt de premie?
   • € 120 of € 10,00 per maand tewerkstelling en aantal maanden aansluiting bij een vakbond
   • Elke werknemer krijgt bovendien nog een forfaitaire premie van € 25.
   • In totaal dus maximaal € 145.

   Wanneer wordt de premie uitbetaald?
   De eerste betaling is voorzien eind april.
   De betaling van de forfaitaire premie volgt begin oktober.
   • Opgelet! Er kan geen dubbel gebruik zijn met de premie interim.

   Heb ik nog recht op oude premies?
   Achterstallige premies (tot 3 jaar) kunnen onder bepaalde voorwaarden nog uitbetaald worden.

   Verplaatsingsvergoeding
   Wat is dit?
   Zowel voor verplaatsingen van en naar het werk met eigen vervoer als met het openbaar vervoer worden de kosten terug betaald. De minimale afstand voor de verplaatsing is 5 km.

   Privé vervoer versus openbaar vervoer
   Het bedrag is gelijk aan de werkgeversbijdragen in de treinkaart. Deze bedragen variëren in functie van de afstand:

   • openbaar vervoer: +/- 75 % van de treinkaart;
   • eigen vervoermiddel: +/- 60 % van de treinkaart.
   Demografiefonds scheikunde (Arbeiders & bedienden)
   ACV BIE Mechelen
   Onder Den Toren 4 A
   B2800 - Mechelen
   015/71 85 30      


   Terug naar de inhoud