Waarden van het ACV - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Waarden van het ACV

Onze werking

Op zijn nationaal congres 'Een vakbond van waarde(n)' (1994), bezon het ACV zich over zijn waarden. Wat wil het ACV? Wat is de rol van het ACV? Hoe wil het ACV die rol vervullen? De antwoorden op die drie cruciale vragen gaven én geven een duidelijk beeld van de vakbond waarvoor het ACV wil staan. Het ACV hecht veel belang aan die waarden omdat deze een uitdrukking zijn van fundamentele keuzes en de bezieling van de syndicale actie van het ACV vormen.

Waarden als basis voor handelen

Als richtsnoer voor zijn handelen gaat het ACV uit van volgende waarden:

 •    personalisme: het respect voor de menselijke waardigheid en de erkenning van de waarde van elke persoon;

 •    arbeid  : als noodzaak voor het voortbestaan van mens en maatschappij; als kans tot zelfontplooiing; als bijdrage tot de uitbouw van de samenleving en als belangrijk middel tot maatschappelijke integratie;

 •    rechtvaardigheid  : gelijke kansen voor iedereen, ieder volgens zijn rechten en plichten, via een sociaal gecorrigeerde markteconomie (gelijk loon voor gelijk werk) en via herverdeling (van macht, arbeid, inkomen, vermogen en kennis);

 •    solidariteit  : verbonden tussen werknemers over de grenzen heen als essentieel middel voor vooruitgang, rechtvaardigheid, democratie en vrede;

 •    publieke zorg  : door de overheid gewaarborgd, zowel voor de huidige als toekomstige generaties. De publieke zorg betekent echter geen afbreuk aan ieders individuele verantwoordelijkheid en moet gepaard kunnen gaan met initiatieven van verenigingen en groepen;

 •    democratie en participatie: als de optimale werkwijze om binnen een gemeenschap beslissingen te nemen op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak ;

 •    verdraagzaamheid en gelijkheid : als basis om te streven naar een pluralistische, gediversifieerde, evenwichtige en democratische samenleving, met gelijkheid van rechten en behandeling van alle personen, waarbij een andere overtuiging, cultuur, ras of huidskleur als een verrijking wordt ervaren;

 •    het gezin, in al zijn vormen, als basiscel voor de samenleving;

 •    Christelijke vakbond  : het ACV wil een vakbond zijn die openstaat voor iedereen die zijn waarden deelt met respect voor de verschillende filosofische en religieuze overtuigingen. Het ACV blijft wel vasthouden aan zijn christelijk karakter .Omdat het christelijk geloof een extra motivering en inspiratiebron kan zijn om zich syndicaal in te zetten. Omdat de christelijke identiteit een wezenlijk bestanddeel is van onze geschiedenis en patrimonium. Omdat de christelijke boodschap een referentiekader voor zingeving kan zijn, zeker in een tijd zonder verbindende ideologieën. Omdat de christelijke boodschap een tegenwicht kan vormen tegen materialisme, totalitarisme, liberalisme en alle vormen van fundamentalisme.De rol van het ACV

Het ACV ziet voor zichzelf vier rollen weggelegd:

 •    bewaker van democratie;

 •    behoeder van solidariteit;

 •    verdediger van werknemersbelangen;

 •    zaakwaarnemer op het sociaal-economisch terrein.


Voor het ACV blijft een versterking van de democratie op alle niveaus, ook Europees en mondiaal, een essentieel gegeven. Het ACV zal daarom blijven aandringen op echte politieke, economische, sociale en culturele democratie. Ondermeer door:

 •    emancipatie van iedereen;

 •    arbeid, als middel tot maatschappelijke integratie, voor iedereen;

 •    optimale toegang tot collectieve goederen;

 •    syndicale vertegenwoordiging van werknemers in alle ondernemingen en in de   

        dienstensector, ook in KMO's;

 •    grotere zeggenschap over het eigen werk;

 •    inspraak van de werknemers in belangrijke ondernemingsbeslissingen;

 •    recht op permanente opleiding en vorming voor alle werknemers.


Het ACV wil de solidariteit in ruime zin en binnen de werknemersgroep in het bijzonder handhaven. Door te blijven zeggen en herhalen wat de oorsprong en betekenis van solidariteit is en door de meerwaarde van solidariteit bij maatschappelijke keuzes (dienstverlening, voorzieningen, belastingen en sociale bijdragen) te verdedigen.
Door meer stem en steun te geven aan uitgeslotenen en door werk en alle inkomens beter te verdelen wil het ACV deze solidariteit versterken.

Het ACV verdedigt niet één groep met één duidelijk belang, maar een brede groep werknemers (arbeider, kaders, bedienden, privé- en openbare sector, mannen, vrouwen, onzekere statuten, werklozen,...) met elk hun eigen belangen en verlangens. In zijn belangenverdediging legt het ACV bijzondere nadruk op kwaliteitsvolle arbeid, op arbeidsparticipatie en een billijk inkomen voor iedereen. Krijgen eveneens bijzondere nadruk: mechanismes die een band vormen tussen de gehele werknemersgroep (bijv. automatische indexering van lonen en uitkeringen).

Inzake belangenverdediging staat het ACV voor een duidelijke afbakening van de verschillende onderhandelingsniveaus:

 •    op Europees niveau wil het ACV collectieve onderhandelingen opeisen;


 •    voorrang van het federaal niveau (zowel interprofessioneel als sectoraal) om een syndicalisme met verschillende snelheden te vermijden;


 •    op sectoraal niveau moeten loon- en arbeidsvoorwaarden onderhandeld worden en dit via de paritaire comités. Intersectorale afspraken moeten bekrachtigd worden in de Nationale Arbeidsraad en bindend verklaard worden door de minister van Arbeid en Tewerkstelling;


 •    op het regionale niveau moeten afspraken gemaakt worden over geregionaliseerde materies;


 •    op subregionaal vlak moet het economisch en arbeidsmarktbeleid voor een streek waargenomen worden;


 •    op ondernemingsvlak wil het ACV waken over kwaliteit van de arbeid, inspraak in de onderneming en de toepassing van akkoorden.Om alle werknemersbelangen gelijkmatig aan bod te doen komen wil het ACV bredere CAO's zodat iedere werknemer ondergebracht wordt onder een effectief werkend paritair comité en een CAO. Op interprofessioneel en sectoraal vlak moeten KAO's (kaderovereenkomsten) een collectief kader voor individuele noden uittekenen. Het ACV streeft ook naar syndicale vertegenwoordiging in alle ondernemingen. Om zijn rol van belangenverdediging en belangenafweging op het sociaal-economische terrein ten volle te kunnen spelen,  zijn voor het ACV autonomie van het sociaal overleg, vrijheid van onderhandelen en regeling van sociale  conflicten tussen vakbonden en werkgevers, zonder gerechtelijke tussenkomt, onontbeerlijk.

Het ACV wil als sociaal-economisch gesprekspartner zijn advies-, partner- en controlefunctie op sociaal-economisch vlak correct en volledig erkend zien.

In zijn dubbelrol als belangenverdediger en gesprekspartner strijdt het ACV ook voor een betere maatschappij op alle niveaus en vormt het ACV een tegenmacht ten overstaan van economische, financiële en politieke macht.

Het rolpatroon van het ACV

Om zijn rol naar behoren te kunnen vervullen moet het ACV handelen binnen een welbepaald rolpatroon. Om een brede en solidaire vakbeweging te kunnen zijn, moet het ACV:

 •    een representatieve vakbond zijn die alle werknemers vertegenwoordigt en daarom o.a. toenadering naar boven tussen het arbeiders- en bediendenstatuut nastreven, kaderleden in de syndicale acte integreren, streven naar betere vertegenwoordiging en inspraak van vrouwen en werkzoekenden, bijzondere aandacht geven aan jongeren en migranten in de structuren. Ook de versterkte samenwerking tussen beroepscentrales in de ondernemingen is belangrijk in dit kader, net zoals een opgevoerde syndicale werking in KMO's en in regio's en sectoren in ontwikkeling;

 •    een participatieve vakbond die de problemen en wensen van werknemers daadwerkelijk blijft opnemen zijn. Een syndicale actie dicht bij de mensen dus, met een doeltreffende  dienstverlening en informatie-uitwisseling van de basis naar de top en omgekeerd en met een aangepaste stijl van werken (stimuleren van discussie en debat, directe en duidelijke taal, actieve werkvormen,...);

 •    een democratische vakbond zijn. Met representatieve instanties, goede interne voorbereiding van standpunten, breed gedragen en bekendgemaakte voorstellen, eisen en acties, mandaten waarover verantwoording wordt afgelegd en aangepaste technieken om minderheidsstandpunten intern aan bod te laten komen;

 •    zijn waarden concreet beleven.


Het ACV wil ook een ruime vakbond zijn, met nadruk op onze rol als belangenverdediger van werknemers. Dit moet steunen op een professionele en interprofessionele werking die elkaar ondersteunen en aanvullen. Aangezien werknemers tegelijk ook consument, gezinslid,... zijn en omwille van de noodzakelijke samenhang tussen bijvoorbeeld werkgelegenheid en leefmilieu wil het ACV samenwerken met andere organisaties en bewegingen die onze waarden delen. En dit te beginnen met ACW (Algemeen Christelijk Werkersverbond) en MOC (Mouvement Ourvier Chrétien).

Het ACV wil ook een politieke rol spelen: in naam van democratie en solidariteit en ter verdediging van de werknemersbelangen. Het ACV zal daarom, via ACW en MOC, de democratische politieke partijen die de doelstellingen van het ACV het best helpen verwezenlijken ondersteunen.
Het ACV aanvaardt evenwel geen vermenging van syndicalisme en politiek.

Missie van het ACV
De Algemene Raad van het ACV keurde op 1 juli 2003 de 10-puntenmissie van het ACV goed. In deze "mission-statement" wordt in een notendop verwoord wie het ACV is, hoe het ACV zich opstelt, welke waarden het ACV voorstaat en wat voor een vakbond het ACV is en wil zijn.

1. Het ACV komt op voor alle werknemers in om het even welk statuut, voor werkenden en niet-werkenden, in ondernemingen, in diensten, in instellingen, in de gehele samenleving.

2. Het ACV verenigt in één syndicale beweging werknemers op hun werkplaats en in hun woonplaats. Gesyndiceerden treden vrijwillig toe en betalen een eigen bijdrage.

3. Het ACV werkt vanuit onderlinge solidariteit aan:

 •    de emancipatie en ontplooiing van alle werknemers;

 •    een betere, rechtvaardige samenleving;

 •    duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal, milieu).


4. Het ACV verdedigt zijn leden individueel en als groep voor hun:

 •    arbeid;

 •    inkomen;

 •    sociale bescherming;

 •    kwaliteit van leven.


5. Het ACV is een vrije vakbond en onafhankelijk van werkgeversorganisaties, economisch en financiële instellingen en het politiek beleid. Het is een constructieve tegenmacht die opkomt voor een solidaire en democratische samenleving, niet enkel politiek maar evenzeer sociaal, economisch en cultureel.

6.  Het ACV is een vakbond van waarden. De mens eerst en de waardigheid van elke persoon en niet de structuren staan daarin voorop. Het ACV richt zich op de waarden van arbeid, rechtvaardige verdeling, publieke zorg, participatie, verdraagzaamheid, gelijkheid, internationale solidariteit. Het ACV verdedigt dan ook het recht op waardige arbeid en een juist inkomen.
In zijn standpunten verwijst het ACV naar het christelijk gedachtegoed, maar in alle openheid voor leden met een andere levensvisie of geloofsovertuiging.

7. Het ACV is actiegericht en strijdbaar door:

 •    informatie en sensibilisatie;

 •    overleg, zoveel als kan,

 •    actie, zoveel als moet.


8. Het ACV is een representatieve vakbond van, voor en door zijn leden, met een doorgedreven kernwerking op de werkvloer en in de lokale afdelingen.
Het ACV is een massabeweging dankzij zijn kwaliteitsvolle dienstverlening en zijn actief bewegingswerk.

9. Het ACV werkt democratisch met de klemtoon op:

 •    consultatie en inspraak in standpunten, acties en besluitvorming;

 •    open communicatie naar binnen en naar buiten.


10. Het ACV is een sterke vakbond met een uitgebouwd middenkader van geëngageerde, gevormde militanten én van bekwame personeelsleden.

Het ACV dankt zijn eigenheid aan:

 •    zijn visie op arbeid, mens en samenleving;

 •    zijn christelijke inspiratie en zingeving;

 •    zijn eenheid in professionele en interprofessionele werking;

 •    zijn interne solidariteit;

 •    zijn centrale weerstandskas;

 •    zijn degelijk gevormde militanten;

 •    zijn inzet voor de zwaksten en gelijke kansen;

 •    zijn verbondenheid met vrije vakbonden in de derde wereld.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud