Privacybeleid - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Het ACV beschermt je gegevens
Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze website lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels.

Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welke soort ook, marketingdiensten, enz. Al onze personeelsleden zijn een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens. We zijn transparant over de gegevens die we verzamelen. We besteden veel aandacht aan de beveiliging van ons computersysteem.

Doel van deze verklaring is je in te lichten over de manier waarop het ACV je persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die je ter zake geniet. Ze is van toepassing op de leden van het ACV en op elke persoon van wie het ACV persoonsgegevens verwerkt in de zin van de GDPR.
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De huidige versie werd  bijgewerkt op 08 december 2020.
1. Wie verwerkt je gegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt door:
 • het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek;   
  en/of
  de beroepscentrale waarbij je bent aangesloten op basis van de onderneming of de sector waarin je werkt. De beroepscentrale is de deelorganisatie van het ACV (vb. ACV Puls, ACV BIE, …) die je belangen behartigt bij je werkgever en in de sector waarin je werkt.
Je kan ons contacteren per mail gdpr@acv-csc.be of per post op het volgende adres:
ACV
Ter attentie van Koen Meesters, nationaal secretaris
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek   

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
Het kan gaan om persoonsgegevens die je vrijwillig meedeelt of die we ontvangen via derden (bv. de sociale instellingen in het kader van de betaling van je werkloosheidsuitkering).  
 • je identificatiegegevens : je naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer, lidnummer, … ;
 • andere aanvullende persoonsgegevens : je nationaliteit, officiële en communicatietaal, burgerlijke staat, leeftijd, geslacht, … ;
 • je rijksregisternummer wanneer het nodig is om een aanvraag in te dienen bij openbare instellingen of om gegevens uit het netwerk van de socialezekerheidsinstellingen te raadplegen;
 • je bankrekeningnummer en andere financiële gegevens (inkomsten, pensioenen, andere uitkeringen, …);
 • je gezinssamenstelling, de periodes van gedeeltelijke en tijdelijke werkloosheid tijdens je beroepsloopbaan, gegevens over je studies en je opleidingen, enz.;
 • gegevens over je huidige job en vroegere jobs;
 • gegevens over je lidmaatschap : verbond en beroepscentrale waarbij je bent aangesloten, vroeger lidmaatschap, betaling van je lidmaatschapsbijdrage, premies, uitkeringen en diverse vergoedingen;
 • gegevens in het kader van rechtsbijstand, met name je gerechtelijke en medische gegevens;
 • gegevens over de reden, de datum en de manier waarop we met elkaar communiceerden;
 • gegevens over het beheer van je abonnementen (ACV-publicaties);
 • gegevens over het vakbondsengagement van onze vertegenwoordigers (bv. als je kandidaat bent bij de sociale verkiezingen, lid bent van de ondernemingsraad, het Comité PB of de vakbondsafvaardiging);
 • audiovisuele gegevens van onze bewakingscamera’s;
 • gegevens over je surfgedrag op onze website en gegevens die we krijgen via cookies of andere technologie die informatie verschaffen over bv. je voorkeuren of statistische gegevens verzamelen. Voor meer informatie over deze gegevens verwijzen we naar ons cookiebeleid;
 • gegevens over het onlineloket Mijn ACV en/of de rubriek Militant (bv. je eventuele gebruikersnaam en je paswoord wanneer je via dit kanaal inlogt).

3. Wanneer verwerken we je persoonsgegevens?
We verzamelen je personeelsgegevens onder andere wanneer je:
 • lid wordt van het ACV;
 • een dienstencentrum bezoekt, een beroep doet op juridische of andere dienstverlening;
 • formulieren of enquêtes invult;
 • je abonneert op onze nieuwsbrieven, deelneemt aan onze activiteiten en campagnes, enz.;
 • vorming, een webinar;
 • ons contacteert via de verschillende kanalen waarover je beschikt;
 • gegevens worden doorgestuurd via bevoegde derden;
 • wordt gefilmd door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen;
 • gegevens meedeelt bij gebruik van onze website (ook op onze pagina’s op de sociale netwerken);
 • onze website bezoekt, via de cookies en andere gelijksoortige technologie;
 • om onze verplichtingen na te komen in het kader van onze opdracht als uitbetalingsinstelling, verwerken we ook gegevens die we raadplegen in of ontvangen uit het Rijksregister of de registers van de Kruispuntbank.  

4. Waarom verwerken we je persoonsgegevens?
Het ACV heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om je belangen als lid te verdedigen en je een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. In dit kader verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. Dienstverlening en voordelen in het kader van je lidmaatschap waarborgen
 • je identificeren;  
 • de ledenadministratie beheren;
 • met jou kunnen communiceren over onze dienstverlening of jouw vragen;
 • je inlichten via publicaties, mail, sms’jes en sociale netwerken;
 • dossiers indienen bij openbare instellingen;
 • zorgen voor rechtsbijstand, je klachtendossier opmaken, je verdedigen voor de arbeidsrechtbank in geval van: ontslag, loongeschil, faillissement, arbeidsongeval, geschil over je recht op vakantiegeld of kinderbijslag, enz.;  
 • je aanvullende vergoedingen, bestaanszekerheidsvergoedingen, syndicale premies, geboorte- en huwelijkspremies, stakingsuitkeringen, enz. betalen;
 • onze boekhoudkundige verplichtingen nakomen en onze archieven bijhouden;
 • kortingen en extra voordelen bieden aan leden van bepaalde beroepscentrales of bepaalde doelgroepen;
 • je uitnodigen om deel te nemen aan eventuele wedstrijden die we organiseren;
 • helpen bij de belastingaangifte;
 • kunnen deelnemen aan de voorgestelde vormingsinitiatieven;
 • helpen bij loopbaanbegeleiding.
B. Syndicale activiteiten
 • je syndicaal engagement omkaderen (bv. als je kandidaat bent voor de sociale verkiezingen, lid bent van de ondernemingsraad, het Comité PB of de vakbondsafvaardiging);
 • de syndicale actie van onze vertegenwoordigers in hun onderneming of instelling zoveel mogelijk steunen.
C. Activiteiten in het kader van de dienstverlening als uitbetalingsinstelling
 • een uitkeringsaanvraag opstellen en opvolgen en de uitkeringen uitbetalen;
 • onze wettelijke verplichtingen nakomen, met name tegenover de RVA en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • de werkzoekenden ondersteunen bij hun zoektocht naar werk.
D. Het ACV, onze leden en het publiek beschermen
 • de veiligheid van goederen en personen waarborgen en misbruik, fraude en andere inbreuken voorkomen;
 • ingaan op de legitieme vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten om toegang te krijgen tot de gegevens.
E. De dienstverlening van het ACV behouden, verbeteren en ontwikkelen
 • je contacten met onze diensten beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;
 • de IT-infrastructuur waarborgen en zorgen voor operationele processen;
 • de gebruikerservaring van de bezoekers van onze website optimaliseren en hun gepersonaliseerde informatie bieden;
 • enquêtes en peilingen organiseren

5. Op welke rechtsgrondslagen stoelt de verwerking van je persoonsgegevens?
De verwerking van je persoonsgegevens steunt op een van de volgende rechtsgrondslagen:
 • De uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst waar je een van de partijen bent;
 • De uitvoering van wettelijke verplichtingen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het ACV. In dit kader doen we ons best om steeds een evenwicht te waarborgen tussen deze belangen en respect voor je privacy. Het gaat om situaties waar we je persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen werken en je een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, met name om:
  • communicatiecampagnes te voeren om onze ideeën en eisen ingang te doen vinden bij onze leden;
  • goederen en personen te beschermen;
  • elk misbruik te signaleren dat ernstig nadeel berokkent (of kan berokkenen) aan het ACV;
  • interne rapporten op te maken om statistieken op te stellen en eventuele problemen op te sporen;
  • een aantrekkelijke, technisch functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden aan de gebruikers.
 • Je toestemming.

6. Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens en aan wie kunnen ze worden meegedeeld?  
We zien toe op de beveiliging van onze computersystemen om diefstal of verlies van persoonsgegevens te verhinderen. We zien erop toe de toegang tot de persoonsgegevens te beperken tot de afdelingen en diensten die betrokken zijn bij je dossier.
Via een gedragscode verbinden onze medewerkers er zich toe discreet met je gegevens om te gaan, het beroepsgeheim na te leven, je persoonsgegevens enkel te gebruiken voor syndicale en reglementaire doelen in naleving van de wetgeving.
Je persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar een land buiten de Europese Economische Ruimte of naar een internationale organisatie.
De privacywetgeving bepaalt expliciet dat gegevens over vakbondslidmaatschap gevoelige persoonsgegevens zijn. Met andere woorden, behalve wanneer we gehouden zijn aan wettelijke bepalingen (bv. bij syndicale vorming, sociale verkiezingen, werkloosheid,...) of wanneer je je toestemming hebt gegeven, heeft niemand het recht om deze informatie in te kijken, zelfs niet je werkgever of de overheid.
Om de verschillende bovenvermelde doeleinden te verwezenlijken, kunnen je persoonsgegevens worden doorgestuurd naar:
 • jezelf, je wettelijke vertegenwoordiger (bv. de voorlopige bewindvoerder) of elke persoon die daartoe van jou het mandaat of de toestemming kreeg;
 • de verschillende deelorganisaties van het ACV;
 • vzw’s voor vorming wanneer je er vorming volgt;
 • onze partners als je een dubbel lidmaatschap hebt: bij de partner en bij het ACV;
 • de federale of gewestelijke overheidsdiensten en de openbare instellingen belast met specifieke taken op het vlak van werk en sociale zekerheid (werkloosheid, jaarlijkse vakantie, ziekte-invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekten, pensioen, RSZ, kinderbijslag, …), de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, de fondsen voor bestaanszekerheid, het Fonds voor sluiting van ondernemingen en andere overheidsinstanties die te maken hebben met onze syndicale activiteiten;
 • de arbeidsgerechten (arbeidsrechtbanken en -hoven), de ondernemingsrechtbanken en de administratieve gerechten;
 • een advocaat die het ACV aanwijst om je te vertegenwoordigen;
 • de tegenpartijen, hun advocaten, gerechtsdeurwaarders en experts;
 • onze verwerkers (bv. ICT-leveranciers) waarmee we een overeenkomst sloten en die enkel mogen handelen op basis van onze instructies;
 • wetenschappelijke onderzoeksinstellingen in het kader van onze vakbondsactiviteiten;
 • onze bedrijfsrevisoren die geheimhoudingsplicht hebben;
 • de bankinstellingen die handelen voor rekening van het ACV.

7. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de onder punt 4. beschreven doeleinden te verwezenlijken. Gegevens die we niet meer nodig hebben wissen we. Behalve wanneer je gegevens moeten worden bewaard om een wettelijke verplichting na te komen, worden ze vernietigd of anoniem gemaakt 10 jaar na een eventueel einde van je lidmaatschap.

8. Wat zijn je rechten?
Elke persoon van wie het ACV persoonsgegevens verwerkt kan bepaalde rechten uitoefenen. Opgelet, sommige daarvan zijn niet absoluut. Dit betekent dat ze kunnen worden toegepast op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan het ACV onderworpen is of met een taak van algemeen belang die het ACV werden toevertrouwd.
 • recht om inzage te vragen tot je persoonsgegevens en er een kopie van te vragen;
 • recht om je gegevens te corrigeren;
 • recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid);
 • recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking die stoelt op gerechtvaardigde belangen of nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
  Wanneer de verwerking gebeurt om onze organisatie, dienstverlening, ideeën en eisen te promoten, kan rechtstreeks bezwaar worden aangetekend zonder bijkomend onderzoek.  
 • recht om de verwerking te beperken;
 • recht om de gegevens over te dragen;
 • recht om je toestemming te allen tijde in te trekken als de verwerking van de gegevens hierop stoelt. Het intrekken van je toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking.
Als je vindt dat de verwerking van je gegevens de GDPR schendt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Hoe kan je je rechten uitoefenen en ons contacteren?
Je kan de onder het vorige punt vermelde rechten als volgt uitoefenen:
 • De meeste van je persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd en aangepast op de website www.hetacv.be in je persoonlijke e-dossier Mijn ACV, via het contactcenter of het dichtstbijzijnde dienstencentrum van het ACV.
 • Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming van het ACV per mail (dpo@acv-csc.be) of per post op het volgende adres

  ACV Nationaal
  Data protection officer
  Haachtsesteenweeg 579
  1030 Schaarbeek

Wees zo precies mogelijk wanneer je je rechten wenst uit te oefenen. Zo kan het ACV snel en correct gevolg geven aan je vraag. Om de identiteit van de aanvrager te kennen, kan het ACV een kopie van je identiteitskaart vragen.
Je kan onze functionaris voor gegevensbescherming ook contacteren voor bijkomende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door het ACV.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud