Sector glasnijverheid - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Sector glasnijverheid

Sector van de glasindustrie

Als vakcentrale van het ACV zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers, werkzaam in de glasnijverheid of de sector van het glas.

Mocht je aanvullende vragen hebben, of mocht je met problemen geconfronteerd worden inzake de toepassing van het sectorakkoord of de loon-en arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met de vakbondsafvaardiging op jouw bedrijf, ons secretariaat van "
ACV bouw - industrie & energie" of het dienstencentrum van het ACV in jouw regio.

Arbeidsvoorwaarden
Sector glas
Nieuws uit de sector
Arbeidsvoorwaarden sector PC115
Arbeidsvoorwaarden sector glasnijverheid PC115

Arbeidsduur
De wekelijkse arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 u per week op jaarbasis. Bij overschrijding moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen. De inhaalrustdagen moeten opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan.
(Art.3 Cao arbeid- en loonsvoorwaarden - 26/09/2019)
Ploegentoeslag: (sectoraal)Mobiliteit
Fietsvergoeding
De tussenkomst van de werkgever wordt verhoogd tot € 0,24 per kilometer vanaf 2019.
(Art 8 CAO vervoersonkosten - 26/09/2019)

Andere vervoersmiddelen
Wanneer de arbeider zich verplaatst met om het even welk ander vervoersmiddel dan deze voorzien, uitgezonderd het gebruik van de fiets, is de werkgeversbijdrage vastgesteld op basis van de onderstaande barema's.


Eindejaarspremie
Artikel 3 - De arbeiders die in een voltijds arbeidsregime tussen 1 november 2018 en 31 oktober 2019 en tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020 werken, hebben voor elke referteperiode recht op een eindejaarspremie gelijk aan het basisuurloon voor minimum 76 werkuren, buiten premies van elke aard, in een 38-urige werkweek. Ingeval van deeltijdse tewerkstelling ontvangen de werknemers een eindejaarspremie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

Volgende modaliteiten zijn van toepassing:
- De eindejaarspremie is berekend naar rato van de effectieve of gelijkgestelde
prestaties tijdens de referteperiode.
- Het bedrag van de eindejaarpremie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van de referte periode, die niet voortspruiten uit toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 60 dagen ziekte of ongeval.

Deze minimale eindejaarspremie is niet van toepassing voor de ondernemingen die het systeem hebben van de extra wettelijke bijslag bij het vakantiegeld. De extra wettelijke bijslag bij het vakantiegeld blijft onveranderd in deze ondernemingen.

Artikel 4 - De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het jaar van de periode waarop zij betrekking heeft.
De arbeider die de onderneming verlaat vóór de officiële betaling van de premie, heeft recht op de betaling van zijn premie, berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, op het ogenblik van zijn vertrek.

Syndicale premie
De syndciale premie, per actieve tewerkgestelde arbeider, en betaald door het Sociaal Fonds der arbeiders van de glasnijverheid, bedraagt: € 145 per jaar.

Statuut van de syndicale delegatie
CAO 09.08.1972 - Gewijzigd door cao van 10 juni 1999 - KB van 4 mei 1973 - BS van 15 augustus 1973

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren. Zij wordt gesloten ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten op 24 mei en 30 juni 1971 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen, geregistreerd op het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid onder de nummers 652 en 744/CO/CNT, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli en 7 augustus 1971.

Zij omschrijft het statuut en de essentiële beginselen betreffende de bevoegdheid en de werkwijzen van de vakbondsafvaardigingen van het werkliedenpersoneel der ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren. De ondertekenende representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zijn:
- het Verbond van de Glasindustrie (VGI);
- de Algemene Centrale (ABVV);
- ACV-Bouw - Industrie & energie (ACV);
- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB).

In dit statuut moet worden verstaan onder:
  • de werklieden: de werklieden en de werksters;
  • de ondertekenende organisatie of de ondertekenende organisaties: de representatieve organisatie of organisaties die deze collectieve arbeidsovereenkomst ondertekenen;
  • de overeenkomst: de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • de overeenkomsten van 24 mei en 30 juni 1971: de collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 mei en 30 juni 1971 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen, geregistreerd op het Ministerie van tewerkstelling en Arbeid onder de nummers 652 en 744/CO/CNT, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli en 7 augustus 1971;
  • de vakbondsafvaardiging, de vakbondsafgevaardigde: de vakbondsafvaardiging, de vakbondsafgevaardigde van het werkliedenpersoneel van de onderneming.

De ondertekenende organisaties bevestigen de volgende beginselen. De werklieden erkennen de noodzakelijkheid van een wettig gezag van de ondernemingshoofden en zij stellen er een eer in hun werk plichtsgetrouw uit te voeren. De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der werklieden; zij stellen er een eer in hen rechtvaardig te bejegenen; zij verbinden er zich toe hun vrijheid van vereniging en de vrije ontplooiing van hun organisatie in de onderneming direct noch indirect te hinderen. De ondertekenende organisaties zorgen ervoor dat hun leden alle bepalingen van de overeenkomsten van 24 mei en 30 juni 1971 alsmede van dit statuut toepassen en naleven. Zij wenden alle middelen aan om dat doel te bereiken.

OPRICHTING EN SAMENSTELLING
Op verzoek van één of meerdere ondertekenende werknemersorganisaties en nadat de andere ondertekenende organisaties hiervan vooraf kennis hebben gekregen, wordt een vakbondsafvaardiging in de bedrijfszetels opgericht volgens de hierna omschreven regels. De ondertekenende werknemersorganisaties hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de aanwijzing in gemeenschappelijk overleg of de verkiezing van de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen die ten
minste 40 werknemers tewerkstellen. In de ondernemingen die minder dan 40 werknemers 33 tewerkstellen, wordt een vakbondsafvaardiging opgericht met de goedkeuring van de werkgever
of, bij ontstentenis daarvan, indien de meerderheid van de werklieden de wens daartoe door een stemming uit. Het aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden wordt per bedrijfszetel als volgt bepaald:ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud