Covid 19 - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Covid 19

Bibliotheek
2023:

BERICHT: COVID-19 maatregelen zijn niet meer van toepassing!14/01/2022: Klein Verlet voor vaccinatie verlengd!

De regeling klein verlet in het kader van de vaccinatie is verlengd tot en met 30 juni 2022. Daarnaast wordt er in een bijkomend recht op klein verlet voorzien. Zo heeft de werknemer dit recht ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt.  

01/12/2021: Coronawerkloosheid verlengd! Opvang kind - ook voor verlengde kerstvakantie!

Moet je kind in quarantaine of sluit de school of crèche door corona?  Dan heb je recht op tijdelijke werkloosheid.  Ook voor de verlengde kerstvakantie kan je beroep doen op tijdelijke werkloosheid.
👉 Meer info over tijdelijke werkloosheid voor de opvang van je kind.
Goed om weten
 • Je vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HWV) betaalt je een uitkering voor de dagen dat je niet kon werken.  Daarom dat je zelf ook (eenmalig) je aanvraag moet doen.
 • Je krijgt een werkloosheidsvergoeding, maar geen controlekaart. Je hoeft dus niet te gaan stempelen.
 • Door de corona zijn de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid versoepeld, is de aanvraag vereenvoudigd en is de uitkering hoger door de 'coronatoeslag'.  De regeling geldt tot 31 maart 2022.
15/10/2021: Coronawerkloosheid verlengd, andere maatregelen in afbouw
We zitten al een tijdje in een fasegewijze afbouw van de gezondheids- en steunmaatregelen. Sommigen zijn verlengd en anderen liggen nog op de onderhandelingstafel.   We geven hier graag een update en stand van zaken!
Coronawerkloosheid verlengd
Veel van de coronamaatregelen die voor de werknemers belangrijk zijn lopen normaal af op 30 september. Intussen is de coronwerkloosheid is verlengd tot het eind van dit jaar.  
Vanaf 1 januari 2022 zou dan moeten worden omgeschakeld naar het stelsel van economische werkloosheid, zij het met bijzondere voorwaarden voor de bedrijven die sinds 2019 15% omzetverlies kenden.
De coronawerkloosheid zou vanaf dan enkel in uitzonderlijke situaties behouden blijven, bijvoorbeeld voor werknemers geconfronteerd met kinderen in quarantaine.
Gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie
Resultaat na een moeilijk onderhandeling in de Nationale Arbeidsraad: de werkgevers hebben na maandenlang weerwerk op 17 september eindelijk de koppeling aanvaard. Samen met de verlenging van de coronawerkloosheid moet ook de jaarlijkse vakantie worden geregeld.
Uiteraard net als vorig jaar mits gedeeltelijke tussenkomst van de overheid in de extra kost voor de werkgevers (voor hun bedienden) en een compensatie van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor de meerkost daar (voor de arbeiders).
Hopelijk volgt de regering nu snel.
Einde bevriezing degressiviteit werkloosheid
Naast de diverse maatregelen voor tijdelijke werklozen, kwamen er ook maatregelen voor de volledige werklozen, zoals de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering.
Die werd in een eerste fase bevroren van 1 april tot 31 augustus en werd daarna al eens verlengd tot 31 december 2020. Tot slot werd een laatste verlenging tot 30 september 2021 beslist. Dat wil zeggen dat de dalingen van de werkloosheidsuitkeringen met 18 maanden werden opgeschort.
De maatregel stopt op 30 september 2021.  Concreet wil dit zeggen dat uitkeringen vanaf oktober 2021 terug elke drie maanden verminderen.
Eind bevriezing looptijd inschakelingsuitkering
 • De looptijd van de inschakelingsuitkeringen is  normaalgezien 3 jaar.  Je hebt dus maximaal 3 jaar recht op een inschakelingsuitkering.
 • Als ondersteuningsmaatregel werd die looptijd de voorbije 18 maanden geschorst.
 • De maatregel wordt nu niet verlengd.  De teller begint vanaf 1 oktober  2021 dus opnieuw te te lopen.

Andere belangrijke discussies
 • uitbreiding van het vaccinatieverlof tot werknemers die een min-18-jarig kind moeten begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Voor ambtenaren en contractuelen van de federale overheid is dit geregeld, maar nog niet voor werknemers in de privé.  Het ACV hoopt dat snel tot een vergelijk hierover gekomen wordt.
 • Nu sprake is van een eventuele derde prik, de zogenaamde ‘booster’, heeft de minister in één beweging voorgesteld het klein verlet voor vaccinatie met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2022. Ook daarover komt best snel duidelijkheid.
 • De cultuur- en sportcheques worden waarschijnlijk verlengd tot 30 september 2022.  Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke heeft op voorstel van onder meer het ACV daarover een besluit klaarstaan.  Het is nu enkel nog wachten op goedkeuring van de regering.
09/11/2020: Tijdelijke werkloosheid Corona-maatregelen
Op 8 november 2020 kondigt de regering De Croo een hele reeks nieuwe maatregelen aan. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of coronawerkloosheid) wordt terug opengesteld naar alle ondernemingen. Het kortstondig geldende stelsel van tijdelijke werkloosheid voor “hard getroffen ondernemingen” wordt dus opnieuw veralgemeend naar alle ondernemingen, met terugwerkende kracht van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 en nogmaals verlengd tot 30 juni 2021.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid op te nemen wanneer de crèche of school van je kind sluit (vanaf 1 oktober 2020). Lees hierna alle belangrijke vragen en antwoorden na in verband met tijdelijke werkloosheid corona.
Vraag tijdelijke werkloosheid aan
Om voor een uitkering in aanmerking te komen, vult je werkgever eerst de documenten tijdelijke werkloosheid in. Als werkgever moet je zelf ook de aanvraag indienen.  Als lid van het ACV kan je dat online doen! (Geen lid?  Sluit je eerst online aan!)
Lid van het ACV?
Dien je aanvraag tijdelijke werkloosheid in via je persoonlijke pagina op Mijn ACV.
 • Log je in met eID.
 • Vul online het aanvraagformulier tijdelijke werkloosheid in
Na het indienen van je aanvraag kan je alle stappen van je dossier volgen via je digitale dossier in Mijn ACV. Handig en overzichtelijk.
Wat met coronatesten op het werk?
De voorbije maanden werd meermaals het voorstel gelanceerd om werkgevers de mogelijkheid te bieden om werknemers te laten testen op corona. De werknemer is vrij om hier al dan niet mee in te stemmen.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk zijn het niet eens met dit voorstel.  In een doorsnee arbeidscontext is systematisch testen in het algemeen niet zinvol. Dit brengt immers vrijwel niets bij tot het inperken van de virusverspreiding.
Het ACV, de andere vakbonden en patronale organisaties pleiten ervoor om:
 • preventiemaatregelen op het werk toe te passen in plaats van de testen
 • enkel in bijzondere werkcontexten te testen
 • een coördinerende rol te geven aan arbeidsartsen
 • initiatieven altijd te bespreken op het sociaal overleg

>> Lees meer: nieuwsbericht van 1 juli 2020 'Werknemers testen op het werk:  geen goed idee' (Zie hieronder) of persmededeling van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over COVID-19 tests op initiatief van ondernemingen van 1 juli 2020.

Werknemers testen op het werk:  geen goed idee

Recent kwam er het voorstel dat werkgevers de mogelijkheid biedt om werknemers te laten testen op corona. De werknemer is vrij om hier al dan niet mee in te stemmen. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk zijn het niet eens met dit voorstel.  

Vals gevoel van veiligheid
Met de actuele stand van de kennis biedt dit soort testen geen toegevoegde waarde om de pandemie te bestrijden. In een doorsnee arbeidscontext is systematisch testen op dit ogenblik in het algemeen niet zinvol. Zo'n testen brengen immers vrijwel niets bij tot het inperken van de virusverspreiding.
Om de virusoverdracht op de werkvloer sterk te beperken, moet men preventiemaatregelen uitwerken en deze, in samenspraak met de werknemers, correct toepassen en volgen. Ondernemingen kunnen zich hierbij laten inspireren door de Generieke Gids en de aanvullende sectorale gidsen en protocollen die te vinden zijn op de website van de FOD WASO (Federale Overheid Dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).
Worden geen preventiemaatregelen genomen of worden ze niet correct toegepast, dan zal het virus zich onvermijdelijk verder verspreiden.  Men zal de verdere opmars van het virus niet niet tegenhouden door testen aan te bieden aan elke werknemer.
Meer nog:  de resultaten van de testen kunnen misleidend zijn. In het algemeen zullen testen slechts in een zeer beperkt aantal gevallen positief zijn, en ook vaak vals negatieve resultaten geven. Daarnaast kunnen ze ook positieve resultaten geven bij mensen die niet meer besmettelijk zijn. Ook kan een persoon die op een welbepaalde dag niet besmettelijk is dat ‘s anderendaags wel zijn.

Men kan zich daarnaast ook vragen stellen bij de vrijwilligheid van de instemming van een werknemer. Ook testen die afweerstoffen bepalen -wat aantoont dat een infectie werd doorgemaakt- geven geen enkele zekerheid over het feit dat men immuun is voor een nieuwe besmetting.

Het is dus een illusie te denken dat men door het systematisch aanbieden van tests de verspreiding van het virus kan terugdringen. Dat kan alleen met correcte preventieve maatregelen.
Uitzonderingen
Uiteraard zijn er enkele bijzondere werkcontexten die hierop een uitzondering vormen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen, waar coronapatiënten behandeld worden, en er dus een veel groter risico bestaat.  Voor deze bijzondere werkcontexten kunnen testen een relevant onderdeel zijn van een strategie van het voorkomen van de verspreiding van het virus.     

Daarnaast trekken de sociale partners de aandacht op het feit dat enkel de regelgeving kan bepalen dat een werkgever zijn werknemers kan onderwerpen aan tests.
Vragen sociale partners
 • Geef arbeidsartsen een coördinerende rol
De sociale partners vragen met aandrang dat aan de arbeidsartsen een coördinerende en preventieve rol krijgen in het kader van het Test-Track-Tracing systeem. Ook moet het systeem herzien worden:  het vertoont nog een aantal gebreken. De bijdrage van arbeidsartsen kan tot een grotere efficiëntie leiden in het beperken van het verspreiden van het virus. Ze kunnen onder meer enkel die werknemers laten testen die op het werk in contact zijn geweest met een besmette werknemer.
 • Ga niet voorbij aan het sociaal overleg
De sociale partners dringen er verder op aan dat er geen initiatieven worden genomen van pandemiebestrijding op of via het werk zonder dat hierover voorafgaandelijk overleg is gepleegd met de bevoegde federale instanties. De sociale partners onderstrepen dat alle ondernemingen de adequate preventiemaatregelen inzake COVID-19 in dit verband met grote discipline moeten uitwerken en toepassen.  

Met eindejaar voor de deur was niet helemaal duidelijk wat de impact zou zijn op de eindejaarspremie voor tijdelijk werklozen. Dankzij de vakbonden komt de federale regering nu over de brug met een 'beschermingspremie'. Dat is een supplement op de eindejaarspremie voor wie in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was.

Bij het sociaal overleg had het ACV samen met de andere vakbonden sterk aangedrongen op een oplossing.  Voor de vele werknemers die de voorbije maanden noodgedwongen thuis zaten, dreigde immers een serieus inkomensverlies. Dat sociaal overleg loont bewijst deze beschermingspremie. Werknemers die langer tijdelijk werkloos waren worden alsnog gecompenseerd. Een welgekomen eindejaarsgeschenk in deze toch wel barre tijden.

De RVA kent de toeslag of beschermingspremie toe aan werknemers die:
 • In de periode van 1 maart tot 30 november;
 • voor minstens 53 volle of halve dagen;
 • een uitkering als tijdelijk werkloze kregen omwille van overmacht (corona) of economische redenen.
De regeling geldt voor werknemers in alle sectoren.
Tellen niet mee:  dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van andere redenen zoals bijvoorbeeld slecht weer, technische storing, staking of arbeidsongeschiktheid.

Die premie bedraagt 150 euro, verhoogd met 10 euro per dag boven de 67 dagen.  Werk je deeltijds, dan krijg je minstens 75 euro, vermeerderd met 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Hou rekening met 15% bedrijfsvoorheffing op je premie.

De vakbonden en de Hulpkas kregen de opdracht zo snel als mogelijk uit te betalen. Je moet als werknemer niets doen. Het ACV krijgt van de RVA de nodige informatie om je premie te berekenen.

Je ontvangt de premie in 2 delen:

   Een eerste en het grootste deel wordt vanaf half december uitbetaald. Voor het tweede deel is het wachten tot de RVA alle uitkeringen gecontroleerd heeft. Naar verwachting zal dit deel na mei/juni 2021 uitbetaald kunnen worden.
Opgelet: bereik je de 53 vereiste dagen pas na 31 oktober, dan krijg je de toeslag (deel 1 + 2) in de tweede ronde uitbetaald.

De regeling is nog maar net bekend en goedgekeurd.  Het ACV stelt alles in het werk om het eerste deel zo snel mogelijk uit te betalen, maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor je je premie ontvangt.
30/10/2020: COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown
Bron: Belgium.be
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 30/10 in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.
Sociaal leven
Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog ! persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
Economisch leven
Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing. Dierenparken sluiten.
Scholen
Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen. Geen fysieke teambuildings
Begin- en einddatum
De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.
1 oktober 2020 TW regeling ouders, bij sluiting school of créches!
Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het  coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Dan kan je vanaf nu  gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.  Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31 december 2020.
Recht om van het werk afwezig te zijn
Je krijgt vanaf nu als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:
 • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt.  
Je  kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen  zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum  voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.
Werkgever op hoogte brengen
Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.   
Dit  attest bevestigt dat     de sluiting een gevolg is van een maatregel om de verspreiding van  het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de termijn van de sluiting.
Tijdelijke werkloosheid
Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de periode van sluiting recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering.  
Alle info over tijdelijke werkloosheid en hoe je dit kan aanvragen vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  
17/12/2020: Cheques langer geldig
Met de tweede lockdown en alle onzekerheid na 13 december komen opnieuw vragen van de werknemers met MC, ECO-cheques, cadeau, cultuur en sportcheques die dreigen te vervallen.
Op voorstel van het ACV werden de vervaltermijen al eender aangepast. De sociale partners vragen nu nieuwe verlengingen. Het ACV vraagt ondermeer voor de deze, als ook voor de consumptiecheques deze te verlengen tot 31/12/2021.
Dat wordt nu met een amendement op de Programmawet bijgestuurd.  Tegelijk heeft de regering ook een besluit goedgekeurd dat voor een deel van de maaltijd- en ecocheques die dreigen te vervallen opnieuw 6 maanden bij te steken.  Overigens ook voor de geschenkcheques.  

Belangrijkste is dat er voor alle maaltijd- en ecocheques die dit jaar al vervallen zijn, of tussen nu en 1 april 2021 dreigen te vervallen 6 maanden langer gebruikt kunnen worden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
We  proberen alle genomen beslissingen zo snel als mogelijk hieronder weer  te geven om u correct te informeren over de maatregelen in het kader van  tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid na 1 september

De RVA aanvaardde tot 31 augustus 2020 dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie gekwalificeerd werd als overmacht.  Men kondigde aan die bijzondere regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september slechts 'selectief' te verlengen.  

Ik ben tijdelijk werkloos.  Wat na 1 september?
Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf?
 • Je kan in hetzelfde stelsel 'tijdelijke werkloosheid corona' blijven tot 31 december 2020
 • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen! Je uitkering (dagbedrag) blijft ongewijzigd doorlopen.
    Werk je in een sector of bedrijf die niet erkend zijn als zwaar  getroffen, dan kan je nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens  economische redenen worden. Er zal een nieuw dossier voor je opgesteld  moeten worden.
>> LEES MEER (Procedure vanaf 1/09/2020)Tijdelijk werkloos én lid van het ACV?
⚠️  Verandert jouw situatie, dan zal het ACV zelf contact met je opnemen om  je dossier in orde te brengen.  Dat zal vanaf de maand september  gebeuren. Je persoonlijke werkloosheidsdossier kan je ook altijd raadplegen in Mijn ACV.Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Na 31 augustus komt  er een selectieve verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens  overmacht vanaf 1 september tot 31 december voor sectoren en  ondernemingen die zwaar getroffen blijven.

De Minister van Werk publiceerde intussen de lijst met zwaar  getroffen sectoren. Opgelet:  in deze lijst kunnen zich nog wijzigingen  voordoen.
Onder zwaar getroffen ondernemingen vallen  bedrijven die in het tweede kwartaal voor hun werknemers minstens 20%  van het aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid (zowel wegens  overmacht, als wegen economische redenen) hebben ingeroepen.  

Werk je als  uitzendkracht in een onderneming of sector die erkend is als zwaar  getroffen? Dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid wegens  overmacht.

Voor  werknemers met een quarantaineattest wordt een uitzondering gemaakt.   Heb je een quarantaineattest gekregen en is het niet mogelijk om thuis  te telewerken, dan kan je ook beroep doen op tijdelijke werkloosheid  wegens overmacht.  Dit geldt dus ook als je in een bedrijf of sector  werkt die niet 'zwaar getroffen' is.  

Lees verder over de aanvraag, uitbetaling en voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona .

Versoepeling tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Voor  de sectoren die vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de  coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van  economische werkloosheid ingevoerd.  

Wat houdt deze versoepeling in?

De uitkering zou ook bij tijdelijke werkloosheid wegens economische  redenen naar 70% van het begrensde loon worden gebracht (i.p.v. 65%).  Daar komt ook nog het supplement van minimum 2 euro per dag van de  werkgever of het sectorfonds bovenop. De verlaagde  bedrijfsvoorheffing van 15% is voorlopig slechts voorzien voor de  uitkeringen die voor het einde van het jaar worden betaald (dus nog niet  voor de uitkeringen van december, want die worden begin 2021 betaald).
Verder wordt ook de versoepeling van de toegangsvoorwaarde, 1 dag  tewerkstelling volstaat, behouden tot het einde van dit jaar.
Voor bedienden blijft de voorwaarde van de cao of ondernemingsplan  gehandhaafd, samen met de voorwaarde dat het zakencijfer met 10% moet  zijn gezakt.

Voordat je gebruik kan maken van  de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet je eerst je  inhaalrust opgebruikt hebben.

Hou er ook rekening mee dat de regeling verder niet helemaal hetzelfde voor arbeiders en bedienden.

Arbeiders

Bij  arbeiders kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden  geschorst gedurende 8 weken, in plaats van de huidige 4 weken.  Er kan  een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd voor een maximale  duur van 18 weken, in plaats van de huidige 3 maanden.  Onder  gedeeltelijke arbeid begrijpt men minder dan 3 werkdagen per week of  minder dan 1 werkweek op 2 weken.

Deze  periodes van maximum 8 weken of 18 weken beginnen opnieuw te lopen  wanneer er een voltijds arbeidsstelsel gedurende een volledige week is  ingevoerd.

Het blijft wel mogelijk om nog andere sectorale regels te voorzien, met inbegrip van de maximale werkloosheidsduur.

De  werkloosheidsuitkering bedraagt uitzonderlijk 70% van het laatste  begrensde gemiddelde bruto dagloon. De werkgever moet de werknemer  bovendien een toeslag betalen van minimum  2 EUR per dag.

Bedienden

Bij  bedienden kan een werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst  schorsen als hij kan aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan  zijn aanvraag, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, een  substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie  heeft gekend.

Bovendien moet de werkgever de bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst 2 vormingsdagen per maand aanbieden.  

De  maximale duur van economische werkloosheid is verhoogd: het maximum van  16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar stijgt met 8 kalenderweken.

Naast  de werkloosheidsuitkering die uitzonderlijk 70% van het laatste  begrensde gemiddelde bruto dagloon bedraagt, moet de werkgever een  toeslag betalen van minimum  2 euro per dag (bij cao) of minimum 5 euro  per dag (bij ondernemingsplan).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maart/2020: Het  kan zijn dat je door het coronavirus tijdelijk werkloos bent wegens  overmacht of economische redenen. Om je dossier zo snel mogelijk in orde  te brengen,  werd zopas een vereenvoudigde procedure afgesproken met de  overheid. Heb je   al een aanvraag ingediend via de normale procedure?  Dan wordt die sowieso behandeld en is het niet nodig een nieuwe aanvraag  te doen via de vereenvoudigde procedure.
    
Hoe dien je een aanvraag tijdelijke werkloosheid in via de vereenvoudigde procedure?
    

       
Wat gebeurt er daarna?
Als  je aanvraag in orde is, sturen we je dossier naar de RVA. Is je dossier  onvolledig, dan krijg je van ons een e-mail of telefoon. We krijgen erg  veel vragen en we doen er alles aan om die zo snel mogelijk te  beantwoorden. Verzend je aanvraag geen tweede keer, dat vertraagt ons  werk en de verwerking van je dossier.
    
Wanneer en hoe ontvang je je uitkering?
We  kunnen de uitbetaling uitvoeren zodra je werkgever of zijn sociaal   secretariaat de werkloosheidsgegevens van de afgelopen maand aan de  overheid heeft bezorgd. Dit kan ten vroegste vanaf het begin van  volgende maand (voor maart 2020 is dat dus vanaf begin april 2020). We  doen er alles aan om je zo snel mogelijk uit te betalen.
    

Hoeveel zal je uitkering bedragen?
Of  je nu werkt als arbeider of als bediende, je inkomensverlies door de  coronacrisis zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een   werkloosheidsuitkering die overeenkomt met 70% van je begrensd brutoloon + 5,63 euro per dag, dus + 146 euro op basis van 26 dagen per maand.
    

Een vraag?
Voor vragen over de impact van de coronacrisis, kijk op: http://www.hetacv.be/coronavirus of op http://www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  Je vindt daar ook specifieke informatie over de sector waarin je werkt,  over het arbeidsrecht of over veiligheid en welzijn op het werk.
    
We  volgen de situatie op de voet en blijven beschikbaar om op al je vragen  te antwoorden en kwalitatieve dienstverlening te garanderen.
           

Procedure
Nieuwe procedure (beslissing van de regering op 20/03/2020)
 
Er  heerst heel wat onduidelijkheid omtrent de tijdelijke werkloosheid. In  deze mail proberen we wat duidelijkheid te scheppen met de juiste  informatie die we vandaag hebben.  Alle werkloosheid formules zullen  onder 1 noemer vallen, namelijk “overmacht”. Dit voor zowel arbeiders  als bedienden.
 • Werknemers (zowel arbeiders al bedienden) die door corona in tijdelijke werkloosheid komen, krijgen een werkloosheidvergoeding.
 • Is het langer dan 3 jaar geleden of heb je nog nooit tijdelijke werkloosheid ontvangen? Lees hieronder hoe je tijdelijke werkloosheid aanvraagt.
 • Heb  je minder dan een jaar geleden nog vergoedingen ontvangen en je  rekeningnummer en werkgever is nog steeds hetzelfde, dan moet je niets ondernemen.
 • Niemand hoeft een controlekaart (dopkaart) binnen te brengen.
 
Ben je nog geen lid? Of ken je mensen die nog geen lid zijn?  (Maak dit snel in orde via):
 • https://www.hetacv.be/word-lid
 • of via 02/244.30.00

Hoe breng je je aanvraag tijdelijke werkloosheid in orde als het lang gelden is of als je nog nooit gestempeld hebt?
Om zo snel mogelijk je dossier te kunnen regelen werd met de overheid een vereenvoudigde procedure uitgewerkt. Volg onderstaande stappen om je tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

Indien je online geen registratie kan doen!

1. Vul het formulier C.3.2. Werknemer corona in.
2. Handteken het formulier;
 • Handteken het formulier zelf:  print het uit, maak er een scan van en maak het digitaal aan ons over (stap 3)
 • Plaats je geen handtekening, dan geef je als lid van het ACV impliciet volmacht aan ons. Maak het document rechtstreeks en digitaal over aan ons (stap 3)
3. Stuur het formulier via mail naar corona.demande-aanvraag@acv-csc.be
 • Gebruik volgende onderwerp regel: Naam + rijksregisternummer + postcode  (Bijvoorbeeld : Jan Pieters – 660318-254-12 – 8820)
 • BELANGRIJK:  stel geen andere vragen in je mail, we zullen die niet kunnen beantwoorden.  Heb je vragen? Bel dan 02/244.30.00

Lukt het je niet om je aanvraag per mail te verzenden?
 • Volg stap 1 en 2 en deponeer het ingevulde en ondertekende formulier in een ACV-brievenbus.       
 • Kan je het document niet uitprinten, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op via het ACV-contactenter van je regio.

Vroeg  je reeds tijdelijke werkloosheid aan volgens de oude procedure, geen  zorgen: ook jouw dossier wordt overgemaakt aan de RVA.
De  vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid is dezelfde voor alle vormen  van tijdelijke werkloosheid. (Economische werkloosheid, overmacht….)   Enkel   de aanvullende vergoeding kan een klein beetje verschillen.
  
Bijkomende beslissingen:

 • De  water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden  die tijdelijk/technisch werkloos worden ten gevolge van de  COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de  periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van  de vorige jaarfactuur van het gezin.
 • Als  de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de  Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een  stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan 2 of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische  werkloosheid terechtkomen.
 • Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
 • Uitstel van betaling woonkrediet!

1 september 2020
 
Tijdelijke werkloosheid vanaf de maand september. Deze werkloosheid valt niet langer onder de speciale coronamaatregelen omdat de onderneming waarin je werkt niet werd erkend als ‘hard getroffen onderneming’.
Als een onderneming niet voorkomt op de lijst van de erkende ‘hard getroffen ondernemingen’, wordt de normale procedure bij tijdelijke werkloosheid toegepast of hernomen.

Wat betekent dit dan voor jouw situatie?
   
 • Je moet een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA. Verderop in deze mail lees je hoe je dat moet doen.
 •  
 • Je moet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A (deze kaart krijg je van je werkgever).
 •  
 • Deze controlekaart C3.2A moet je ons bezorgen op het einde van de maand.
 •  
 • Je verliest de coronatoeslag van 5,63 euro per dag (die de voorbije maanden bovenop je uitkering werd uitbetaald).
 
Hoe een nieuwe uitkeringsaanvraag opstarten?
 
Je doet dit bij voorkeur online via Mijn ACV waar je duidelijke instructies vindt om je dossier na te kijken en een aangifte van werkloosheid bij het ACV te doen.  
 
   
 • Met je eID en een kaartlezer of via Itsme kan je inloggen bij ‘Mijn ACV’.
 •  
 • Onderteken, scan en stuur het formulier C3.2 werknemer (dat je ontving van je werkgever) door. Ontving je geen formulier C3.2 werknemer van je werkgever? Stuur ons dan een ondertekende kopie van je controlekaart C3.2A.
 •  
 • Valideer je persoonlijke gegevens.
 •  
 • Na  ontvangst van je aangifte zal het ACV-dienstencentrum je een ingevuld document C1-gezinstoestand ter ondertekening opsturen.
 •  
 • Scan daarna het getekende document C1 in en stuur het door via Mijn ACV.
 •  
 • Het is mogelijk dat een medewerker van het dienstencentrum contact met je opneemt. Bezorg ons een geldig mailadres en telefoonnummer zodat we je indien nodig kunnen contacteren.
 
Lukt het niet via Mijn ACV?
   
 • Onderteken het formulier C3.2 werknemer (dat je ontving van je werkgever). Ontving je geen formulier C3.2 werknemer van je werkgever? Stuur ons dan een ondertekende kopie van je controlekaart C3.2A.
 •  
 • Download en print het niet-ingevulde Formulier C1-gezinstoestand (dit is een pdf van de RVA-website).
 •  
 • Vul het formulier C1-gezinstoestand in en onderteken beide documenten.

Je mag ze ook per post opsturen of in de brievenbus van een ACV-dienstencentrum steken.
Het is mogelijk dat een medewerker van het dienstencentrum contact met je opneemt. Bezorg ons een geldig mailadres en telefoonnummer zodat we je indien nodig kunnen contacteren.

Problemen?
 
Lukt het niet via Mijn ACV of via mail/brievenbus, contacteer dan een dienstencentrum in de buurt of maak (online) een afspraak. Je vindt de contactgegevens op ACV.be.

Meer informatie?
 
Je vindt heel wat bijkomende informatie op onze website.
Voor informatie over je persoonlijk dossier log je best in op in Mijn ACV.

3 augustus 2020 Vlaamse overheid verlengde éénmalige premie voor energiefactuur

De  Vlaamse overheid geeft aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, die  gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest,  een éénmalige tegemoetkoming  voor de water- en energiekosten. Deze bedraagt 202,68 €.  Oorspronkelijk moest deze premie aangevraagd worden ten laatste op 17/08/2020. Deze datum is nu verplaatst naar 17/11/2020.

Voor  de werknemers die in het Vlaams gewest gedomicilieerd zijn en er  werken, gebeurt de toekenning automatisch en is de premie, die eenmalig  is, wellicht reeds gestort. Het kan gewoon nog nuttig zijn voor de  inkomende en uitgaande grensarbeiders voor zover ze de premie nog niet  zouden aangevraagd hebben. De periode waarin men tijdelijk werkloos moet  zijn (20/03 – 17/07/2020) blijft momenteel ongewijzigd. Alle overige  regels blijven ook ongewijzigd.
3 augustus 2020 RVA publiceerde verlenging TW overmacht Covid-19

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.
17 juli 2020 17/07/2020: Bijkomende toeslag groeipakket - kinderbijslag

De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.
Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:
 • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
 • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni   in vergelijking met de maanden januari of februari 2020
De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien. Je kan hiervoor een attest "bewijs werkloosheid" bij jouw vakbond bekomen.

Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.
17 juli 2020 Aanmoedigingspremie voor werknemers bij een onderneming in moeilijkheden door Corona

Voor de huidige crisis bestond er in Vlaanderen al een aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen in moeilijkheden. De definitie hiervan wordt nu uitgebreid tot ondernemingen met een substantiële daling (-20% in de maand voorafgaand aan de onderbreking) van hun activiteiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
De premie is enkel van toepassing als er sprake is van arbeidsduurvermindering. Een daling van je contractuele arbeidstijd dus en niet een tijdelijke opschorting, zoals bij tijdelijke werkloosheid.
Wanneer een onderneming geen vlotte doorstart kan maken, kan arbeidsduurvermindering een mogelijke oplossing zijn om werknemers aan boord te houden. Om het inkomensverlies te compenseren geeft de Vlaamse overheid dan een specifieke premie.
Werknemers die in het kader van een herstructurering hun arbeidsduur verminderen met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling en nog minstens 50% van de voltijdse arbeidsregeling blijven werken, kunnen zo een extra Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.  Deze gaat van 152 euro netto voor wie meer dan 75% werkt en naar een volume van 50% gaat, tot 62 euro voor wie van 60% naar 50% gaat.
16 juli 2020 Horeca consumptiecheque

Werkgevers kunnen tot 31 december aan hun werknemers consumptiecheques uitdelen ter waarde van maximum 300 euro.
Deze cheques zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.  Ze moeten besteed worden in een Belgische horecazaak of in de culturele  of sportsector. Normaalgezien zullen ze tot 8 juni 2021 gebruikt  kunnen worden.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud