Opleiding - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Opleiding

Wetgeving
BEV wordt VOV

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed.
De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat in op 1 september 2019.

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.


De hervorming streeft een administratieve vereenvoudiging en meer transparantie na voor werkgevers en werknemers.
 • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privé sector om vanaf september 2019 per schooljaar 125 uur afwezig van      het werk te zijn om een opleiding te volgen met behoud van loon;
 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof.
 • Via een ministerieel besluit wordt er een beoordelingssysteem vastgelegd, met de criteria waaraan een opleiding moet voldoen om geregistreerd te worden als arbeidsmarktgerichte opleiding.
 • Deze arbeidsmarktgerichte opleidingen, die vanaf 1 september 2019 recht geven op opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet, worden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives;
 • Ook loopbaangerichte opleidingen geven recht op opleidingsverlof. Dit zijn opleidingen die worden opgenomen in het persoonlijkontwikkelingsplan van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt.
 • De strikte regels over tijdstip en plaats van de opleiding worden opgeheven. Enkel voor halftijdse werknemers met een vast uurrooster is er nog de voorwaarde dat les- en werkuren moeten samenvallen.
 • De werknemer moet de opleiding nauwgezet volgen. Dit betekent dat hij maximum 10% ongewettigd afwezig mag zijn tijdens de les. Als er een examen voorzien is bij de opleiding, is de werknemer/cursist verplicht hieraan deel te nemen.
 • Er wordt ook een administratieve vereenvoudiging voorzien:
 • De werkgever moet een aanvraag indienen voor de terugbetaling van de tussenkomst in het loon bij de start van de opleiding en moet de opgenomen uren opleidingsverlof noteren in DmfA.
 • De attesten van nauwgezetheid worden vanaf september 2019 rechtstreeks door het Departement Werk en Sociale Economie opgevraagd bij de opleidingsinstelling. De werkgever hoeft deze niet meer te op te vragen bij zijn werknemer(s) en door te sturen.
 • Voor de opleidingsverstrekkers wordt het administratieve proces eveneens gedigitaliseerd.

Tot 31 augustus 2019 geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat van kracht op 1 september 2019.

VOV in het kort: De grootste verschillen met betaald educatief verlof

Hoeveel uren VOV kan je krijgen?
Alle erkende opleidingen geven per schooljaar recht op maximum125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV).
Opgelet: Een voltijdse werknemer heeft recht op maximum 125 uren. Voor een deeltijdse werknemer wordt dit maximum beperkt in verhouding tot zijn tewerkstellingspercentage.
Het effectief aantal uren VOV per individu wordt bepaald op basis van:
  • de aanwezigheid in de les (contactonderwijs)
OF
• het aantal studiepunten van de gevolgde opleiding (hoger onderwijs Vlaamse gemeenschap)
    OF
• het aantal voorziene lestijden (volwassenonderwijs Vlaamse gemeenschap)
OF
• het type examen (Vlaamse examencommissie/examen EVC)

Welke opleidingen geven recht op VOV?
De opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof als ze:
1. leidt tot het verwerven van ten minste één van de groepen competenties:
o basiscompetenties
o beroepsspecifieke competenties
    o algemene arbeidsmarktcompetenties

De specificaties van deze groepen competenties en het beoordelingssysteem moeten nog vastgelegd worden in een ministerieel besluit.

2. per jaar minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten of 32 lestijden in het volwassenenonderwijs betreft
3. wordt gegeven door een geregistreerd dienstverlener  
4. geregistreerd werd bij het Departement voor Werk en Sociale Economie

De erkende opleidingen worden verzameld in de opleidingsdatabank. In deze online databank worden alle opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives (Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet, Opleidingscheques) geregistreerd. Iedereen kan de opleidingsdatabank online raadplegen. De opleidingsdatabank is momenteel nog niet beschikbaar.

Digitale dossierbehandeling
De uitwisseling van alle gegevens over het volgen van de opleiding/het afleggen van examens zal digitaal gebeuren via het online platform voor de Vlaamse opleidingsincentives. Het online platform is momenteel nog niet beschikbaar.

Bron: werk.be
12/07/2017: Vlaams akkoord over opleidingen werknemers
De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Het akkoord is het sluitstuk van het Vlaams Banenpact.
Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit zijn de ontwikkeling van kennis en vaardigheden essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers. Het stimuleren van deelname aan opleiding en vorming is daarbij van cruciaal belang, zeker voor wie vandaag minder participeert. Met de 6de Staatshervorming kwam nog een deel van de opleidingsbevoegdheid naar Vlaanderen. Hét ideale moment  om het geheel te hervormen en te moderniseren.

5 krachtlijnen
De Vlaamse sociale partners en minister Muyters bereikten een akkoord over de hervorming van het opleidingsinstrumentarium. De hervorming omvat 5 grote krachtlijnen:

 • een arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte focus
 • één generiek kwaliteitskader
 • één erkende opleidingsdatabank
 • een uniforme monitoring en evaluatie
 • transparantie en digitalisering.

Garanties voor transparantie en kwaliteit
Alle opleidingen worden getoetst aan een aantal criteria waaronder de mate waarin een opleiding inspeelt op de (toekomstige) uitdagingen op de arbeidsmarkt, de technologische evoluties of –competenties… Deze criteria en het puntensysteem om opleidingen te erkennen worden de komende maanden door de Vlaamse Regering en de sociale partners samen verder uitgewerkt. De erkenningen zullen tijdelijk zijn, wat maakt dat de opleidingsmogelijkheden steeds actueel blijven. Hiermee komen de Vlaamse Regering en de sociale partners tegemoet aan de kritiek die door het Rekenhof was geuit inzake transparantie en kwaliteitsbewaking van het opleidingsinstrumentarium.

Drie opleidingsinstrumenten
Voortaan zijn er drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet. Deze vorming- en opleidingsinstrumenten zijn van belang voor iedereen. Voor de individuele werknemer die zijn competenties kan versterken. Voor de bedrijven die meer goed opgeleide werknemers zien verschijnen op de arbeidsmarkt. En voor de toekomstige arbeidsmarkt en onze economie in het algemeen omdat onze productiviteit, competitiviteit en innovatie een boost krijgen. De 3 instrumenten worden telkens gebaseerd op dezelfde bouwstenen, wat ervoor zorgt dat het volledige opleidingsaanbod uniform en gestroomlijnd wordt.

Het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) behoudt voor werknemers het recht om tijd te krijgen om opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. Nadat een opleiding afgerond is, betaalt de Vlaamse overheid de loonkost terug aan de werkgever.

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen. De opleidingen die in aanmerkingen komen, zijn dezelfde als die bij het Vlaams opleidingsverlof. In de toekomst zal de papieren cheque volledig verdwijnen en vervangen worden door digitale cheques.

Sluitstuk is het Vlaams opleidingskrediet, speciaal gefocust op de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Werknemers uit de privésector kunnen vandaag al via federale wetgeving tijdskrediet opnemen voor opleidingen. Vlaanderen wil daar bovenop nog een extra premie geven in de vorm van het Vlaams opleidingskrediet. Zo kunnen werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren, rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. In een actuele en veranderende arbeidsmarkt waar carrièreswitches meer regel dan uitzondering zullen worden, verdienen die keuzes een extra steun.

Ann Vermorgen: “Ontwikkeling van competentie van de toekomst is cruciaal”
Ann Vermorgen (ACV), voorzitter van de SERV: “Vakbonden en werkgeversorganisaties onderlijnen met dit akkoord het cruciale belang van vorming en opleiding om in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de Vlaamse arbeidsmarkt en economie. Om uitdagingen als globalisering, digitalisering en robotisering niet te ondergaan, maar in ons voordeel te gebruiken, moeten we sterk inzetten op de ontwikkeling van de competenties van de toekomst. De vormingsinstrumenten uit dit akkoord maken dit mogelijk. Via tal van sensibiliserende maatregelen zoals leercoaches willen we de leercultuur en het leren leren bevorderen, zeker ook voor kortgeschoolden. Samen met de Vlaamse Regering zullen de sociale partners de krachtlijnen uit dit akkoord de komende maanden verder uitwerken en in de praktijk omzetten.”
Minister Muyters: “Ik ben heel blij dat we deze hervorming samen met de sociale partners hebben kunnen doorvoeren. Het toont aan dat zowel werkgevers als werknemers overtuigd zijn dat alle erkende opleidingen tot doel hebben om arbeidsmarktposities te verbeteren, vandaag of in de toekomst. De Vlaamse arbeidsmarkt is voortdurend en steeds sneller in beweging, we ondervinden stevige concurrentie van het buitenland en de krapte op onze arbeidsmarkt wordt groter. We hebben vandaag en in de toekomst élk talent op onze arbeidsmarkt nodig. Enkel door goed geschoolde en goed gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden. Deze hervorming ondersteunt die ambitie.”
Bron: Vlaamse Regering, SERV

Hervorming: geen gevolgen voor het schooljaar 2017-2018

De Vlaamse overheid heeft in overleg met de sociale partners beslist om het stelsel van het betaald educatief verlof te hervormen. Deze hervorming zit echter nog in de fase van de voorbereiding en het overleg. De hervorming zal nog geen gevolgen hebben voor het schooljaar 2017-2018,  dat op 1 september 2017 van start gaat. De nieuwe regeling zou ingaan vanaf 1/09/2019, dus voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. De wettelijke regeling zou pas verschijnen vanaf 1/01/2019.

De hervorming past in het beleid van de Vlaamse overheid om alle maatregelen met betrekking tot het verbeteren van het opleidingsniveau van de werknemers beter op elkaar af te stemmen. Na de zesde staatshervorming werd de Vlaamse overheid in 2015 bevoegd voor bijna alle aspecten van deze opleidingsincentives. Het wijzigen van de maatregel betaald educatief verlof vereist echter een grondige voorbereiding. Er wordt momenteel overleg gepleegd met de verschillende betrokken partners: de werkgeversverenigingen, de werknemersverenigingen, de onderwijs-en opleidingsinstituten. Van zodra de hervorming een vast gedaante krijgt, zal een uitgebreide informatiecampagne worden opgezet, onder andere via de website.
Opleiding volgen? Maak gebruik van betaald educatief verlof
            
                
Werken en studeren  tegelijkertijd? Of ben je van plan om een opleiding te volgen in het  volwassenenonderwijs, via Syntra, via een sectorfonds, een hogeschool of  universiteit? Check of de opleiding niet in aanmerking komt voor  betaald educatief verlof (BEV). Het BEV geeft werknemers het recht om  erkende opleidingen te volgen waarbij je met behoud van loon afwezig mag  blijven van het werk.
Voor de periode 2015-2016 moet je je aanvraag voor BEV indienen voor 31 oktober.
In  het kader van de zesde staatshervorming werd deze materie toegewezen  aan de Gewesten. We leggen hieronder de inhoud uit van de federale  wetgeving, die van kracht blijft zolang een Gemeenschap niet besloten  heeft ze te veranderen.

            
Wat is educatief verlof?
Betaald educatief verlof heeft als bedoeling werknemers uit de  privésector de mogelijkheid te bieden tijdens of buiten de werkuren  opleidingen te volgen met behoud van hun loon. Betaald educatief verlof  is een recht voor wie in de privésector werkt. De werkgever kan dus niet  weigeren dat je betaald educatief verlof opneemt. Hij moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Wie heeft recht op educatief verlof?
            
                
Het recht op betaald educatief  verlof (BEV) geldt voor alle werknemers uit de privésector die minstens  4/5 werken. Als je minder dan 4/5 werkt, maar met variabele uurroosters,  heb je recht op BEV in verhouding tot je tewerkstelling.
Als  je deeltijds werkt (1/2 tot 4/5) met een vast uurrooster, heb je enkel  recht op BEV voor het volgen van een beroepsopleiding tijdens je  werktijd.
Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je je werkgever tijdig inlichten en moet je de cursussen nauwgezet volgen.
            

Over hoeveel uren betaald educatief verlof gaat het?
            
                
Het aantal uren waarop je recht hebt, is per schooljaar (van september tot augustus) beperkt.
Voor  algemene opleidingen en taalcursussen gaat het om 80 uren. Voor andere  opleidingen is het krediet vastgesteld op 100, 120 of 180 uren.

Wat met je loon?
Wanneer je BEV neemt, betaalt je werkgever je normale loon uit,  eventueel tot een bepaalde loongrens. De werkgever wordt door de  overheid enkel terugbetaald voor de werkelijk opgenomen uren.
            
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud