Sector Betonindustrie - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Sector Betonindustrie

Sector van de betonindustrie

Als vakcentrale
ACV bouw - industrie & energie zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers, werkzaam in de sector van de betonindustrie.

U treft hier verder de minimum arbeidsvoorwaarden van de sector, tevens het sectoraal loon voor de sector.


Arbeidsvoorwaarden sector van de betonindustrie


Arbeidsduur PC 106.02
De wekelijkse arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 u per week op jaarbasis. Bij overschrijding moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen. De inhaalrustdagen moeten opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan.

Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid
De werkgever betaalt een vergoeding  van  €  10,85  per  dag bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (vanaf  1/7/2019). In geval van tijdelijke werkloosheid om een andere reden komt daar € 8,26 per dag bovenop (vanaf 1/7/2019).
Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben de arbeiders recht op € 19,11 per dag. (zoals bij Covid-19 pandemie)

Het  aantal  vergoedingen  is  beperkt  tot  85  dagen  per  jaar (uitgezonderd  bij  aanvraag van langdurige tijdelijke werkloosheid: 120 dagen). Na uitputting van deze dagen,  is  er recht op  € 2 per dag zonder beperking in tijd.

Eindejaarspremie
Bedrag?
164,66  x  gemiddeld  minimumuurloon  voor  de  vijf  productiecategorieën geldig op 1 december van het bewuste jaar, verhoogd met een anciënniteitspremie van:
 • € 1,8592/jaar voor de eerste 10 dienstjaren;
 • € 4,9579/jaar vanaf het 11e dienstjaar.

Betaling?
De werkgever betaalt de eindejaarspremie tussen 16 en 20 december.

Referteperiode?
De referteperiode loopt van 1 december van het voorgaande jaar t.e.m. 30 november van het lopende jaar.

Anciënniteitsverlof
Voor  arbeid(st)ers  met  bedrijfsanciënniteit  van  18  jaar,  wordt  jaarlijks  één  betaalde dag anciënniteitsverlof toegekend. Voor arbeid(st)ers met een sectoranciënniteit van 23 jaar, wordt jaarlijks een tweede betaalde dag anciënniteitsverlof toegekend.

Blijfpremie
Voorwaarden
Een maandelijkse premie wordt toegekend aan de arbeider die voldoet aan  de voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag  (SWT), die op dat moment geldig zijn in de sector en die zijn arbeidsprestaties verderzet.
Het recht op deze premie blijft bestaan zolang de arbeidsovereenkomst verder loopt, maar uiterlijk tot en met de maand die voorafgaat aan de maand waarin het wettelijk pensioen ingaat.
Het recht op deze maandelijkse premie wordt echter niet toegekend in volgende gevallen:
 • Arbeiders in langdurige ziekte (langer dan 6 maand) worden uitgesloten van deze regeling gedurende de duurtijd van hun ziekte.
 • Indien de arbeider ontslagen wordt wegens SWT of om een andere reden dan stopt de opbouw van deze premie de maand voorafgaand op dit ontslag.
Bedrag
Het bedrag van de premie wordt bepaald op 200 EUR per maand, vanaf het  moment dat betrokkene aan alle voorwaarden voldoet om van het SWT te genieten.
Het totaalbedrag van de opgebouwde premies wordt jaarlijks door het  SFBI in de sectorale pensioenstelsel op de individuele rekening van de arbeider gestort.
Procedure
De aanvraag om de toekenning van deze premie wordt bij de start van het  recht op de premie bij het SFBI ingediend bij middel van het  aanvraagformulier, door de werkgever en de betrokkene ondertekend, en  een kopie van het formulier C17 - Beroepsverleden!

Vergoeding arbeidsongeschiktheid
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft de arbeider recht op een aanvullende vergoeding betaald door het SFBI.
Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan elke arbeidsongeschiktheid:

 • volledig of gedeeltelijk,
 • als gevolg van een ziekte of een ongeval van gemeen recht,
 • waarvan de duur 30 kalenderdagen overschrijdt,
 • vergoed door het ziekenfonds.
De zwangerschapsrust wordt niet als een langdurige arbeidsongeschiktheid beschouwd.

Bedrag - Duur
De aanvullende vergoeding bedraagt 1,90 EUR (bedrag op 01/07/2019) bruto per dag (regime van het vijfdagenstelsel).
Deze vergoeding is verschuldigd van de 2de tot de 24ste maand arbeidsongeschiktheid.

Procedure
De arbeider dient de aanvraag in bij het SFBI via het onderstaande formulier.

De aanvraag gebeurt na het einde van de ongeschiktheid of na de maximaal vergoedbare periode van 24 maanden en dit tot maximaal 3 jaar na het einde van de betrokken ongeschiktheidsperiode. Bij arbeidsongeschiktheid van 6 maanden of langer kan per semester een tussentijdse aanvraag gebeuren.

Het SFBI betaalt de aanvullende vergoeding per kwartaal op de bankrekening van de betrokken arbeider.

Sectorale hospitalisatieverzekering
Het SFBI heeft samen met Federale Verzekering een hospitalisatieverzekering afgesloten voor alle arbeiders van de sector. Sedert 2018 is het administratief beheer van deze sectorale hospitalisatieverzekering in handen van MedExel.

>> Brochure (nog niet beschikbaar momenteel)

Syndicale premie
Er is sectoraal jaarlijks een syndicale premie voorzien van 145 euro.
Je moet gelijktijdig voldoen aan twee voorwaarden:

 • Je  werkte  van  1  april  2019  tot  31  maart  2020  in  de betonindustrie  (of  je  ging  tijdens  deze  periode  op  SWT, eventueel  voorafgegaan  door  een  ontslagcompensatievergoeding)
 • Je bent lid van ACV bouw - industrie & energie.

Voldoe  je  aan  deze  voorwaarden,  dan  ontvang  je  een  premiekaart  van  het Sociaal Fonds op jouw persoonlijk adres.

Heb  je  een  volledig  jaar  gewerkt  of  ben  je  met  SWT  gegaan,  dan  krijg  je  een  syndicale premie van € 145 of € 12,08 per begonnen maand waarin je gewerkt hebt. De premie zal in de maand juni worden betaald.

Sectoraal aanvullend pensioenplan
Onderstaande informatiebrochure stelt de krachtlijnen van het sectoraal aanvullend pensioenplan voor. Aan de hand van enkele concrete vragen wordt U wegwijs gemaakt in de principes en de werking van het pensioenplan.Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
De sector voorziet 4 stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag:

   SWT 59 jaar, nachtarbeid of zwaar beroep;
   SWT 59 jaar, lange loopbaan;
   SWT 58 jaar, medische reden;
   SWT 62 jaar.

Voorwaarden van SWT 59 jaar, nachtarbeid of zwaar beroep (01/01/2019 – 31/12/2020)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020, en die;

2° gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 59 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, en die;

4° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen laten gelden van minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de cao nr. 46 (nachtarbeid), of die uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen laten gelden van minstens 5 jaar, gelegen in de laatste 10 kalenderjaren, of minstens 7 jaar gelegen in de laatste 15 kalenderjaren, in een zwaar beroep, en die;

5° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

6° uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden van SWT 59 jaar, lange loopbaan (01/01/2019 – 31/12/2020)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020, en die;

2° gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 59 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, en die;

4° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

5° uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden van SWT 58 jaar, medische reden (01/01/2019 – 31/12/2020)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020, en die;

2° gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 58 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, en die;

4° het bewijs kunnen leveren, in de zin van de cao nr. 133, artikel 2 § 2, van hun statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid of van werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken, en die;

5° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

6° uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden van SWT 62 jaar (01/01/2019 – 31/12/2020)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020, en die;

2° gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 62 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen laten gelden,
- van ten minste 40 jaar voor de mannen
- of van ten minste respectievelijk 35 jaar in 2019 en 36 jaar in 2020 voor de vrouwen, en die;

4° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

5° enkel indien ze voorafgaand aan hun arbeidersovereenkomst in dezelfde onderneming een bediendenovereenkomst hadden, uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Overleg

Vooraleer over te gaan tot ontslag, overlegt de werkgever met de betrokkene en wint hij het advies in van de ondernemingsraad of bij ontstentenis, van de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis, van de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

Procedure

Raadpleeg de nota "Hoe een SWT-aanvraag bij het SFBI indienen?" voor meer informatie betreffende de procedure.

Vergoeding dodelijk arbeidsongeval
De echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner die de begrafeniskosten draagt van de arbeider, die overleden is ten gevolge van een arbeidsongeval, heeft recht op een éénmalige vergoeding van 3750 EUR. Dit bedrag is forfaitair vastgesteld als tegemoetkoming in deze begrafeniskosten.

De nog inwonende kinderen van de overledene hebben elk recht op een morele schadevergoeding van 500 EUR.

Procedure
Om deze vergoedingen te ontvangen dient onderstaande aanvraagformulier aan het SFBI bezorgd te worden, samen met de volgende bewijsstukken:

 • Attest van overlijden;
 • Kopie aangifte arbeidsongeval;
 • Attest woonst met samenstelling van het gezin op het moment van overlijden.


Statuut van de syndicale afvaardiging

Samenstelling van de afvaardiging:

Tabel:


ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud