Milieu & groene energie - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Milieu & groene energie

Bibliotheek
De invloed van milieu en klimaat op onze economie
Een sociaal en ecologisch verantwoorde economie en samenleving is voor het ACV erg belangrijk. Daarom zijn we binnen het ACV actief rond milieu en klimaat.
Het ACV pleit voor een groene economie is een koolstofarme samenleving. Deze overgang, ook wel transitie genoemd, grijpt op verschillende manieren in op de arbeidsmarkt. 
Een vlotte toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie cruciaal is voor een competitieve industrie. Indien we de klimaatopwarming onder de 2°C willen houden hebben we nood aan grote aandelen hernieuwbare energie. Hoe houden we deze onvermijdelijke investeringen betaalbaar? 
 • Lees de standpunten van het ACV over een doeltreffend energiebeleid 
Klimaatverandering leidt tot economische problemen. Broeikasgassen moeten verminderd worden. Investeringen in koolstofarme technologieën verdienen stimulans.  
 • Lees de standpunten van het ACV over de klimaatopwarming 
ACV maakt deel uit van de klimaatcoalitie. De klimaatcoalitie is een netwerk van 70 organisaties uit de milieu, Noord-Zuid en syndicale beweging. Ze is in 2008 opgericht om via mobilisaties en activiteiten te ijveren voor een daadkrachtig klimaatbeleid.
 • De klimaatcoalitie lanceerde de campagne Jobs4climate ofwel jobcreactie door duurzame investeringen
Het ACV over de overgang naar een groene, sociaal rechtvaardige economie 
Sociale vooruitgang, milieubescherming en waardig werk zijn nauw met elkaar verbonden. Het is onmogelijk om op één dimensie vooruitgang te boeken terwijl de andere verwaarloosd worden. Vanuit de historische opdracht van de vakbonden om te zorgen voor werknemersrechten en sociale gelijkheid volgt dat we gaan voor een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel. Een model dat onze economie in lijn brengt met de draagkracht van de planeet.  
Groene economie: sociaal rechtvaardig
Een groene economie in een koolstofarme samenleving maakt enkel een kans indien ze ook sociaal rechtvaardig is.
Vzw Arbeid en Milieu
Samen met de twee andere Belgische vakbonden en de milieubeweging is het ACV een actieve partner van de vzw Arbeid en Milieu. Deze vzw werkt sinds 1987 aan een sociaal en ecologisch verantwoorde economie en samenleving. Dit doen we door contact en begrip tussen de vakbonden en de milieubeweging te bevorderen. We organiseren overlegmomenten, verspreiden informatie en geven beleidsadvies. 
 • Bezoek de site van de vzw Arbeid en Milieu
ACV: Internsyndicaal milieuproject, RISE en BRISE
Ook binnen het ACV zijn we actief rond milieu. Het Intersyndicaal milieuproject in Vlaanderen en RISE en BRISE in Wallonië en Brussel informeren en mobiliseren ACV-militanten rond milieuthema’s in bedrijven en ACV-Verbonden.
Wat met de tewerkstelling?
De overgang (transitie) naar een groene, koolstofarme samenleving grijpt op verschillende manieren in op de arbeidsmarkt.  Het is de verwachting dat op termijn het globale netto tewerkstellingseffect van de transitie naar een groene, koolstofarme samenleving beperkt zal zijn. Op voorwaarde dat de transitie goed gemanaged wordt. 
In overeenstemming met de ACV-visie op een rechtvaardige transitie moeten we inzetten op:
Actief versterken en ondersteunen van de groene sectoren 
 • Sectoren zoals de bouw (isolatie, energiezuinige woningen, enz.), hernieuwbare energie, duurzame landbouw, afvalverwerking en recyclage worden in belangrijke mate aangestuurd door overheidsregulering. Criteria voor (ondersteuning van) vergroening moeten met inspraak van werknemers en vakbonden worden vastgesteld en door de overheid gecontroleerd. Eventuele subsidiëring met gemeenschapsgeld moet geconditioneerd zijn aan de te behalen resultaten en terug vorderbaar zijn. 
 • De stimuli vanwege de overheid naar burgers en bedrijven zijn vaak te weinig doordacht en teveel op korte termijn. We pleiten voor duurzame maatregelen die volledig rekening houden met de sociale impact ervan. 
 • Bij de creatie van groene jobs moet er aandacht gaan naar kansengroepen. 
 • Ook heeft de overheid een voorbeeldfunctie wat betreft de eigen werking en het gebruik van aankopen en aanbestedingen. Zij moet ervoor zorgen dat er gekozen wordt voor groene, duurzame en sociale producten en diensten.
Vergroenen en verduurzamen van de bestaande sectoren 
 • De ecologische transitie kan niet zonder producten en diensten uit de klassieke economie. Het ACV benadrukt dat het  contraproductief is om ‘groene’ sectoren op te zetten tegen milieubelastende en energie-intensieve sectoren. Dit is echter geen vrijbrief voor deze sectoren om te blijven vervuilen. Ook deze sectoren moeten actief en op participatieve wijze met hun werknemers op zoek gaan naar milieuvriendelijke en duurzame toepassingen van hun producten en productieprocessen met aandacht voor energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Het rationeel omgaan met natuurlijke en fossiele grondstoffen zal veel meer dan het drukken van de loonkost de toekomstige concurrentiekracht van de Vlaamse bedrijven bepalen. 
 • De Vlaamse overheid moet veel actiever op zoek gaan naar begeleidende maatregelen die voor een concreet toekomstperspectief zorgen voor bedrijven en sectoren die het moeilijk hebben met de vergroening van de economie. 
 • Dit vergt ook inspanningen op Europees en mondiaal vlak om oneerlijke concurrentie in het milieubeleid uit te bannen. De Europese en internationale handel in CO2-emissierechten moet grondig worden hervormd om het systeem rechtvaardig en effectief te maken.
Zorgen voor waardige jobs en goede loon- en arbeidsvoorwaarden 
 • Duurzaamheid stimuleren betekent het creëren  van waardige en duurzame werkgelegenheid. De huidige tendens van herstructurering via outsourcing om loonkosten te drukken en de groeiende toevlucht tot uitzendarbeid die structurele arbeidsplaatsen invult moet stoppen. Dit versterkt immers de bestaande dualisering van de arbeidsmarkt. 
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud