Actualiteit Alcon NV - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Alcon NV

Onze bedrijven > ALCON NV
ALCON NV (Mechelen): Regels rond het veranderen van een arbeidsreglement gelden blijkbaar niet voor Alcon NV
Op datum 5/02/2021 werd onze syndicale vertegenwoordiger aangesteld. Alcon NV ondertekende de ontvangst hiervan en
Alcon NV protesteerde niet binnen de 8 dagen.
Echter zonder enig overleg met onze syndicale vertegenwoordiger legde Alcon NV op datum van 16 februari 2021 een nieuw arbeidsreglement voor aan de werknemers. De werknemers mochten gedurende 15 dagen via mail opmerkingen formuleren aan HR. Er was geen opmerkingenregister en andere werknemers konden de opmerkingen niet inkijken. Meerdere werknemers hebben de opmerkingen geformuleerd naar HR en ook rechtsreeks bij Toezicht Sociale Wetten (TSW). Alcon NV deed echter alsof er helemaal geen opmerkingen waren en veranderde met ingang van 1 juli 2021 de werkroosters van de werknemers.
Ook TSW reageerde niet op de opmerkingen welke ze rechtsreeks ontvingen. Zonder enig overleg met onze syndicale vertegenwoordiger kwam Alcon NV op 11 oktober 2021 opnieuw met een nieuw arbeidsreglement.
Alhoewel alles al zogezegd in kannen en kruiken was. Uurroosters waren al aan gepast etc. Ook nu mochten de werknemers gedurende 15 dagen opmerkingen formuleren op dat voorstel. TSW werd opnieuw rechtsreeks op de hoogte gebracht door de werknemers. Opnieuw volgde er een complete stilte van zowel TSW als Alcon.

Op 22 November stelde Alcon NV opnieuw een compleet nieuw arbeidsreglement voor. Dit keer volledig verschillend van alle vorige voorstellen en ook nu werden er opmerkingen geformuleerd op deze nieuwe versie. Opnieuw werd dit gevolgd door er een complete stilte vanuit Alcon NV en TSW.

We moeten als ACV ondertussen vaststellen dat sinds februari 2021 tot vandaag, Alcon NV het niet nalaat om de werknemers die opmerkingen formuleerden te overladen met aangetekende schrijven en/of ontslag. Werknemers worden continu in het slechte daglicht geplaatst.
Wat we ook vaststellen is dat nieuwe werknemers niet het geregistreerde arbeidsreglement krijgen bij aanwerving, maar één van de voorgestelde klad arbeidsreglementen.  Ze werken niet volgens het geregistreerde arbeidsreglement. Ook van deze situatie werd TSW reeds op de hoogte gebracht.

Besluit: Blijkbaar gelden er voor Alcon NV andere regels ivm wijzigingen arbeidsreglement dan voor andere bedrijven. TSW werd reeds door meerdere werknemers op de hoogte gebracht maar grijpt niet in. Een duidelijk vrijgeleide voor deze werkgever waardoor werknemers onnodig belast worden en in stresssituaties geplaatst worden.
Hieronder de algemene regels rond het wijzigen van het arbeidsreglement.ALCON NV (Mechelen): Kuist Alcon chaos op bij verkoopsorganisatie te Mechelen?
Na jaren van slecht beheer en grote chaos door een mangement van externen, heeft Alcon Europa de boel uitgemest! Dit keer vliegen geen werknemers aan de deur, maar het management. HR domein zal voortaan (vanaf 1/1/2022) door de productieplant van Puurs worden gecoördineerd.   
Ook de algemene manager zal worden gewijzigd. Dit is een duidelijk signaal dat het gevoerde beleid geen onverdeeld succes was. De directie heeft jaren mensen tegen elkaar opgezet en vooral geen sociaal reflex gehad. Hiervan zijn veel medewerkers het slachtoffer geworden.  Wij hopen dat er vanaf 2022 een ander wind mag waaien in Mechelen.

ALCON NV (Mechelen): Waarom directie geen vakbonden wenst?
De directie zegt dat ze open en transparant is maar wil geen vakbondsvertegenwoordiging binnen haar muren? Vreemd als je niks te verbergen zou hebben? Of is er meer aan de hand?

Op dit ogenblik zijn er allerlei zaken lopende waarbij de directie de medewerkers hun loon-en arbeidsvoorwaarden aan het herbekijken is! Dit zou nu net zeer open en transparant moeten zijn maar is dit allerminst!

De directie zit nu éénmaal opgescheept met verschillende loon-en arbeidsvoorwaarden door de verschillende overnames, afsplitsingen enz... telkens is bij zo'n operatie het personeel het slachtoffer, want meestal moet men op heel wat terreinen inboeten. De meeste loon-en arbeidsvoorwaarden worden gewaarborgd door CAO 32 bis (ter). Deze nationale CAO waarborgd dat je loon en andere zaken die werden afgesproken of geregeld bij een bedrijfsakkoord werden afgesproken, gegarandeerd blijven.

Heel wat medewerkers vallen onder deze bepalingen en behouden bepaalde voordelen uit het verleden. De directie wil nu schoon schip maken met deze voorwaarden en stelt een ambitieus pakket voor om zogenaamd te harmoniseren en hierbij zou iedereen beter worden....
Jammer genoeg bestaan sprookjes niet... men komt het sprookje voorlezen en iedere luisteraar moet dit maar blind geloven....  

Tevens pakt de directie het arbeidsreglement aan, zeker na de verhuis van de zetel van Vilvoorde naar Mechelen is dit zeker een opportuniteit...  alleen is er hier geen ondernemingsraad die de zaak kan opvolgen en het proces kan bewaken. De directie geeft op dit ogenblik geen enkele feedback van de verschillende opmerkingen die werden genoteerd. Waar is de openheid en transparantie?

Dat men vanuit het management zeer snel wil gaan en dit op een drafje wil regelen, lijkt ons zeer vreemd?  Was dit de opdracht van dit management om dit er snel door te duwen? Hangt er hier iemand zijn bonus vanaf?

SOCIAALPLAN NOVARTIS

Men is als directie van ALCON NV zo correct naar de medewerkers dat men de werknemers die in 2019 onder de herstructurering vielen bij Novartis (en dus na de overgang en nog indienst waren om het project te finaliseren) reeds in oktober 2020 vernamen dat ze na 1 april zouden worden ontslagen (personeel dat overging na de split van Novartis). Laat het dan wel duidelijk zijn dat net dit sociaal plan van Novartis is afgelopen op 31/03/2021.
Dit om maar aan te tonen hoe men met medewerkers omgaat. Mogen de vakbonden daarom niet aan de tafel komen zitten?

Geen nieuw contract ondertekenen

De werknemers van Alcon NV worden nu gevraagd om een nieuw arbeidscontract te ondertekenen. Uit de informatie die we van verschillende bedienden ontvingen blijkt dat de nieuwe voorwaarden vanaf dan zullen gelden. Met andere woorden; als men tekent doet men afstand van zijn voorwaarden van CAO-32 bis! Want deze zaken staan niet meer in het lijstje...

Daarom adviseren wij vooral deze medewerkers om dit niet te doen! Het is trouwens niet noodzakelijk en zelfs niet wenselijk een nieuw contract te tekenen bij de zelfde werkgever, tenzij natuurlijk dat je van statuut veranderd!

ACV BIE
Paul Schoeters
Secretaris
ALCON NV (Mechelen) weigerde vakbondsafvaardiging

Je zou het niet geloven, maar het bestaat nog en ook in de farmaceutische sector, dat deze bedrijven weigeren om met werknemersvertegenwoordiging te praten! Als vakbondssecretaris maak je uiteraard veel mee, maar je verwacht meer inzicht en niveau bij dit kaliber van bedrijven.

De directie bij de verkoopsorganisatie van Alcon bestaat voornamelijk uit Ad-interims of huurlingen die de zaakjes moeten oplossen. Blijkbaar kunnen zij het zich permiteren om de reputatie van het farma bedrijf te schaden!

Wij hebben de directie met aan aangetekende zending (poststempel 10/02/2021) en afgetekend door Alcon voor ontvangst op 11/02/2021 om 13.20 u, geïnformeerd over de installatie van een syndciale afvaardiging. Het kon trouwens geen verrassing zijn voor het management gezien er in 2020 reeds een kandidaat was ingediend voor de sociale verkiezingen 2020.

Het mangement heeft met de brief duidelijk niks gedaan. Pas veel later valt men over het feit dat onze syndicaal afgevaardigde in zijn handteking onder de mails zet "syndicaal afgevaardigde".

De directie stuurt dan plots een aangetekend schrijven met bezwaar tegen de aanstelling omdat ze "geen vakbonden nodig hebben" ze zijn als mangement "voldoende open en transparant" !!!!

Wij hebben per mail gereageerd naar de directie met een uitgestoken hand om rond de tafel te gaan zitten, dit met concrete data voorstellen.

Met een aangetekende brief heeft het management gereageerd dat ze geen noodzaak zien om met ons rond de tafel te zitten, ze bespreken dit liever rechtstreeks met de werknemers gezien ze een open en transparant beleid hebben .... wat ons opvalt is dat directies die dit veelvuldig herhalen, meestal heel gesloten zijn en juist veel te verbergen hebben. Met andere woorden de deur werd onmiddellijk brutaal dichtgegooid.

Naar aanleiding van deze handelswijze hebben wij een openbrief opgemaakt en gemaild naar alle personeelsleden om hen te informeren.

>> Openbrief (NL)
>> Openbrief (FR)

De woede uitbarstingen van dit management geeft aan dat ze heel wat te verbergen hebben en geen pottekijkers wensen te hebben. Wij komen als vakbonden op voor de belangen van de werknemers, wanneer een mangagement dit absoluut niet wil moeten we de vraag stellen waarom men dit niet wenst?

Ondertussen komen er veel klachten binnen van werknemers die dagdagelijks de gevolgen ondervinden van dit zogenaamd open en transparant beleid!

Wij menen dat er wel degelijk dringend nood is aan syndicaal overleg op deze onderneming. Wij zijn de mening toegedaan dat we een legitieme vraag hebben en volgens de regels hebben wij ook dit recht.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud